فایل word تاثير زمان قلمه گيري بر زنده ماني و ريشه زايي قلمه هاي علفي گونه کنوکارپوس (وConocarpus erectu L)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تاثير زمان قلمه گيري بر زنده ماني و ريشه زايي قلمه هاي علفي گونه کنوکارپوس (وConocarpus erectu L) :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي محيط زيست و منابع طبيعي

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

شهرها بیشتر از هر نقطه دیگری به فضای سبز نیاز دارند. از همینرو توسعه فضای سبز با کاشت انواع گیاهان بوته ای و درختی،پیوسته یکی از اقدامات شهرداری ها برای منظره سازی شهری بودهاست. این پژوهش به منظور بررسی اثر زمان های مختلف قلمه گیریبر ریشه زایی و زنده مانی کنوکارپوس با هدف افزایش کیفیت وکمی نهال های تولیدی این گونه برای کاشت در فضای سبز شهریاجرا شد. بدین منظور قلمه گیری در اسفند فرودین و اردیبهشتسال 1392 در فضای گلخانه در نهالستان شهرستان بهبهان درقالب طرح کاملاً تصادفی در چهار تکرار اجرا شتد . برای این امر،قلمه های علفی (قطر 2 تا 3 میلیمتر) هر کدام به طول 12 سانتیمتر تهیه گردید. دو ماه پس از کاش قلمه ها از بستر کاشت خارج وقلمه ها جه اندازه گیری به آزمایشگاه منتقل شدند. نتایج به دستآمده از مقایسات میانگین های صفات اندازه گیری شده نشان داد؛که قلمه های کاشته شده در اسفند دارای بیشترین زنده مانی و قطرریشه بودند و با قلمه های کاشته شده در فرودین در سطح خطای5 درصد دارای اختلاف معنی دار می باشد. همچنین نتایج نشانداد؛ که قلمه های کاشته شده درفروردین دارای بیشترین تعداد برگو وزن تر و وزن خشک شاخساره می باشند. با توجه به اهمیتزنده مانی قلمه ها و عملکرد بهتر قلمه های کاشته شده اسفند ماهنسب به قلمه های کاشته شده در فروردین ماه بهترین زمانقلمه گیری در این مطالعه اسفند ماه می باشد.

لینک کمکی