فایل word تاثير گونه کهور پاکستاني بر برخي خصوصيات فيزيکو شيميايي خاک منطقه عين خوش، دهلران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تاثير گونه کهور پاکستاني بر برخي خصوصيات فيزيکو شيميايي خاک منطقه عين خوش، دهلران :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

در حال حاضر یکی از مهمترین مصادیق بیابانزایی در کشور فرسایشبادی و هجوم ماسه های روان به تاسیسات اقتصادی و منابع زیستیمی باشد. با توجه به آنکه برای کنترل فرسایش بادی به ویژه تبییتماسه های روان فعالیت های گسترده ای انجام شده است (اقداماتبیولوژیک، استفاده از مالچ و احداث سازه)، ولی منطقی ترین، موثرترینو پایدارترین روش اقدامات بیولوژیک (نهالکاری، بذرپاشی و بذرکاری)می باشد. این تحقیق با هدف بررسی تأثیر کهور پاکستانی برخصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک و مقایسه آن با مناطق شاهد(پهنه های ماسه ای) در منطقه بیابانی عین خوش دهلران، استان ایلامانجام گردید. نمونه های خاک از دو عمق 25-0، 50-25 سانتیمتری مناطق جنگل کاری شده و شاهد برداشت گردید. نتایج حاصل از اینپژوهش نشان داد که، به طور کلی اسیدیته خاک در مناطقجنگلکاری شده کاهش یافته، در حالی که مقادیر هدایت الکتریکی،رطوب اشیاع، منیزیم، سولفات، فسفر و نسبت جذب سدیم در عمق25-0 مناطق جنگلکاری شده به طور معنی داری افزایش یافته است.همچنین جنگلکاری منجر به تغییر در اندازه توزیع ذرات خاک وافزایش معنی دار درصد شن شده است. نتیجه نهایی اینکه، جنگلکاریبر روی پهنه های ماسه ای موجب بهیود برخی خصوصیات شیمیایی وفیزیکی خاک شده است.

لینک کمکی