فایل word تاثير مصرف آبهاي با کيفيت نامناسب بر روي دو رقم گندم در استان هرمزگان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تاثير مصرف آبهاي با کيفيت نامناسب بر روي دو رقم گندم در استان هرمزگان :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي محيط زيست و منابع طبيعي

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

مشکل شوری آب و خاک بیشتر در مناطق خشک و نیمه خشکاست و شور شدن تدریجی خاک از مسائل مهم در بسیاری از مناطقجهان به خصوص در کشور ما می باشد. شرایط طبیعی استانهرمزگان از جمله بارندگی کم و پتانسیل بالا برای تبخیر و همچنینتعداد زیاد گنبدهای نمکی، کیفیت پایین منابع خاک و آب را سببشده است. آزمایش حاضر به منظور فائق آمدن بر شوری منابع آب وخاک با استفاده از پتانسیل تحمل به شوری ارقام گندم اجرا گردید.این پژوهش دارای دو فاکتور رقم (شامل دو رقم گندم فلات و داراب 2)و آب شور )شامل سه سطح شوری 4/3، 7/4 و 10/1 دسیزیمنس بر متر) بود. نتایج نشان داد که، به طور کلی، تیمارهایشوری عملکرد و اجزاء عملکرد گندم هر دو رقم مورد استفاده درآزمایش را تحت تأثیر قرار دادند. عملکرد دانه در رقم داراب 2 بهطوری معنی دار ، با افزایش مقادیر شوری آب آبیاری، کاهش یافتلیکن در رقم فلات با وجود کاهش عملکرد، بویژه در سطح سومشوری، اما این کاهش معنی دار نبود. از بین دو رقم فلات و داراب 2، رقم فلات برای کشت به کشاورزان منطقه حاجی آباد هرمزگان توصیه می شود.

لینک کمکی