فایل word تاثير نسبت C/N در هضم بي هوازي ترکيبي فضولات گاو با کاه برنج

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تاثير نسبت C/N در هضم بي هوازي ترکيبي فضولات گاو با کاه برنج :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي محيط زيست و منابع طبيعي

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

رشد جمعیت و صنعت از عوامل افزایش تقاضای انرژی جهان است.سوخت های زیستی تولید شده از زیست توده ها از جمله گیاهان یازباله های آلی می تواند کمک به کاهش جهان وابسته به نفت و تولیددی اکسید کربن کند. در میان انرژی های تجدیدپذیر، باقیمانده هایکشاورزی (به عنوان مثال کاه برنج) برای تولید انرژی توجه زیادیدریافت کرده است. پوسته برنج و کاه برنج باقیمانده های کلیدی ازمحصولات برنج هستند که یکی از مهمترین غذاهای اصلی جهاناست. برنج به عنوان یک منبع حیاتی از انرژی تجدیدپذیر است.بسیاری از کارهای تحقیقاتی، اختصاص به بررسی پتانسیل استفاده ازمواد زائد کشاورزی، برای تولید بیوگاز می باشد. هضم بی هوازی هاضمترکیبی از ترکیب فضولات گاو با کاه برنج در 3 تانک هاضم 60لیتری در دمای 1±28 درجه سانتیگراد در 30 روز مورد بررسی قرار گرفت. مواد خام اولیه با 10% کاه برنج در هاضم A، 20% کاه برنج در هاضم B؛ 4% کاه برنج در هاضم C با فضولات گاو مخلوط شدند. نسبت C/N سه هاضم C, B, A به ترتیب 21/7، 22/2، 23/7 بوده است. کل حجم گاز تولیدی تانک هاضم C, B, A به ترتیب 26/2، 39/1، 33/1 لیتر بوده است. عملکرد تانک هاضم B با 20% ترکیب کاه با فضولات گاوی بیشتر از عملکرد تانک هاضم A و C بوده است.

لینک کمکی