فایل word تاثير نوع قلمه بر موفقيت تکثير گونه کنوکارپوس (.Conocarpus erectu L)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تاثير نوع قلمه بر موفقيت تکثير گونه کنوکارپوس (.Conocarpus erectu L) :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي محيط زيست و منابع طبيعي

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

با توجه به وجود اقلیم خاص در مناطق جنوبی کشور و لزوم حفظ وگسترش فضای سبز و از طرفی وجود آلودگی های ناشی از ریزآلاینده ها، کاشت گونه های درختی زینتی مقاوم در این مناطق برایفضای سبز شهری جلوه زیبایی به این مناطق می بخشد. اینپژوهش به منظور بررسی اثر انواع مختلف قلمه بر ریشه زایی وزنده مانی کنوکارپوس با هدف افزایش کیفیت و کمیت نهال هایتولیدی این گونه اجرا شد بدین منظور قلمه گیری در اسفند سال1392 در فضای گلخانه در نهالستان شهرستان بهبهان در قالبطرح کاملاً تصادفی در چهار تکرار اجرا شد برای این امر، سه نوعقلمه علفی (قطر 8 تا 3 میلیمتر) و نیمه خشبی (5 تا 7 میلی متر) وخشبی (8 تا 10 میلیمتر) هر کدام به طول 12 سانتی متر تهیهگردید دو ماه پس از کاشت قلمه ها از بستر کاشت خارج و قلمه هاجهت اندازه گیری به آزمایشگاه منتقل شد. نتایج به دست آمده ازمقایسات میانگین های صفات اندازه گیری شده نشان داد، قلمه هایعلفی بیشترین میزان تعداد ریشه و زنده مانی را دارا بودند علت اینامر می تواند کاهش میزان تنفس در قلمه های درشت تر نسبت بهقلمه های ریزتر باشد با بررسی قلمه های خشبی بر صفاتاندازه گیری شده، مشاهده شد که این قلمه ها بیشترین میزان طولریشه و وزن خشک ریشه و تعداد برگ دارا بودند این امر شاید بهدلیل وجود مواد غذایی بیشتر در قلمه های قطورتر باشد ، چرا کهحجم قلمه ظرفیت آن را برای جذب ذخیره غذایی تعیین می کند.

لینک کمکی