فایل word تأثير افزايش پلي اتيلن امين بر اندازه ي قطر حفرات و بافت غشاء پلي اتر سولفون

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تأثير افزايش پلي اتيلن امين بر اندازه ي قطر حفرات و بافت غشاء پلي اتر سولفون :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي محيط زيست و منابع طبيعي

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

افزودنی های مختلف با جرم مولکولی متفاوت به محلول هایپلیمری بر ساختار و عملکرد غشاء تاثیر می گذارد، در نتیجه اینعامل تاثیر مستقیمی بر نرخ جداسازی غشاء می گذارد، براساسنوع و جرم مولکولی مواد آلاینده موجود در آب بایستی نوع افزودنیاضافه شده به محلول پلیمری متفاوت باشد بعضی افزودنی ها باعثافزایش شار و بعضی باعث کاهش شار عبوری می شوند و افزودنیهای مختلف تاثیر متفاوت بر سایز و تعداد سوراخ ها در غشاء دارند، در این تحقیق غشاء پلی اتر سولفون، به روش ترسیب در سه سطح (0/05، 0/15 و 0/25 درصد وزنی- وزنی) ساخته شد و پلی اتیلن امین به عنوان افزودنی در سه سطح (0/00، 0/13 و 0/25 درصد وزنی- وزنی) به آن اضاف گردید، سپس غشاهای ساخته شده در سه سطح دمایی (20، 35 و 50 درجه سانتی گراد)، تعدیل دمایی شدند. برای ارزیابی قطرحفرات، از غشاها SEM گرفته شد؛ بر اساس نتایج بدست آمده مشخص شد که اندازه قطر حفرات غشاء با افزایش پلی اتیلن امین کاهش یافت، و با افزایش غلظت پلی اتیلن امین، ساختار و بافت غشاء از حالت انگشتی به حالت اسفنجی تبدیل شد.

لینک کمکی