فایل word تأثير اقليم بر شکل گيري معماري بومي قائم شهر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تأثير اقليم بر شکل گيري معماري بومي قائم شهر :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي محيط زيست و منابع طبيعي

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

مسکن در زندگی انسان در هر دوره ای به دلیل عوامل گوناگون ازجمله رویارویی با سرما ، گرما ، عوامل محیطی و بیرونی و امنیتنقش مهمی ایفا می کند. همواره تلاش انسان بنابراین بوده است کهمسکن مناسبی را برای خود طراحی کند تا آسایش انسان را فراهمسازد. در طراحی معماری ساختمان های امروزی آنچه که مهم ومطرح می باشد این است که طراحی ها کاملاً براساس اقلیم مناسبمناطق بوده و برای تأمین انرژی های مورد نیاز نهایت صرفه جوییدر نظر گرفته شود زیرا در تأمین نیازها علاوه بر استفاده ی بهینه وصرفه جویی ، توجه به تأمین نیازهای دیگر افراد جامعه اعم از قشرمحروم و کم درآمد نیز ضروری است. به دلیل اهمیت و افزایشساختمان سازی در جامعه نیز افزایش متقاضیان مصرف انرژی وهزینه های گزاف و از طرفی کمبود منابع انرژی از جمله سوختهای فسیلی ، چگونگی تأمین انرژی و نحوه ی مصرف آن بیش ازپیش اهمیت می یابد که به این دلیل در چگونگی کاربرد آن بایدبسیار دقت کرد.در این تحقیق روش کاری بر این بوده تا با مطالعهی وضعیت اقلیمی شهر قائم شهر براساس داده های آماری 34 سالهاز ایستگاه سینوپتیک که یک سری اطلاعات مربوط به دما،بارندگی، رطوبت نسبی ، و باد می باشد ، مطالعه نوعی اقلیم شهرقائم شهر بر مبنای شاخص های اولگی ، گیونی و ماهانی به روشتوصیفی و تحلیلی صورت گرفته و وضعیت اقلیمی شهر براساس هرکدام از روش های مذکور تعیین شود که نتیجه ی آن ارائه یراهکارهای اقلیمی مناسب برای طراحی مسکن در شهر قائم شهر بارعایت آسایش ساکنین و صرفه جویی در مصرف انرژی می باشد.

لینک کمکی