فایل word تحليل شدت خشکسالي هواشناسي در دشت سرخون بندرعباس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تحليل شدت خشکسالي هواشناسي در دشت سرخون بندرعباس :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي محيط زيست و منابع طبيعي

تعداد صفحات :5

چکیده مقاله:

خشکسالی پدیده ای تکرار شونده در اقلیم های مختلف است و اثراتآن صرفا محدود به مناطق خشک و نیمه خشک نمی شود و می توانددر نواحی با بارش بالا و در هر فصل از سال رخ دهد. خشکسالیهواشناسی یکی از انواع خشکسالی است که در اثر کمبود بارندگی درمنطقه در یک دوره ی زمانی وسیع رخ می دهد، این نوع خشکسالیسریع تر از انواع دیگر خشکسالی رخ می دهد. در خشکسالی چهارویژگی عمده مورد بررسی قرار می گیرد که عبارتند از: شدت، مدت،فراوانی و گستره خشکسالی. هدف از این تحقیق تحلیل شدتخشکسالی هواشناسی در دشت سرخون می باشد. بدین منظور ازشاخص بارش استاندارد (SPI) بمنظور بررسی خشکسالی هواشناسی در منطقه بهمراه داده های بارندگی با طول دوره ی آماری 23 ساله (91-1368) در مقیاس های زمانی 3، 6، 9، 12، 24 و 48 ماهه استفاده گردید. نتایج نشان داد که شدیدترین خشکسالی هواشناسی در سال های 1390 و 1391 رخ داده است و با افزایش مقیاس های زمانی تداوم و تکرار خشکسالی افزایش می یابد به همین دلیل مقیاس های 24 و 48 مااهه دوره های خشکی بیشتر و با تداوم در شدت بیشتری نمایش می دهند.

لینک کمکی