فایل word تحليل نقش شرکتهاي خدمات فني و مهندسي کشاورزي در بهينه سازي فرايند توليد محصولات کشاورزي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تحليل نقش شرکتهاي خدمات فني و مهندسي کشاورزي در بهينه سازي فرايند توليد محصولات کشاورزي :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

بخش کشاورزی یکی از مهم ترین بخش های تولیدی و اقتصادیکشور می باشد و حمایت از این بخش در بسیاری از کشورهای جهانموضوع بسیارمهمی می باشد، از سوی دیگر، این بخش به دلیلبرخورداری ازرشد مستمر و پایدار اقتصادی و نقش حیاتی آن در تأمین امنیت غذایی و توسعه اشتغال، یکی از بسترهای مناسبجهت توسعی پایدار می باشد. با وجود ظرفدت های فراوان این بخشدرتوسعه اقتصادی کشور، مسائلی مانند وسعت زیاد اراضی کشاورزیو تعداد بسیار زیاد بهره برداران این بخش که بیشتر آنها از سطح سواد، آگاهی ودانش فنی پایینی برخوردارند از یک سو و ساختارنامناسب بخش دولتی برای خدمات رسانی فراگیر به کشاورزان و نیزعدم تناسب کارشناسان ومروجان بخش دولتی با قشر عظیم بهرهبرداران از سوی دیگر، باعث شده که سطح کمی و کیفی تولیداتکشاورزی پایین باشد، به نحوی که از منابع و نهاده های مورداستفاده در فرایند تولید، بهره برداری بهینه ی صورت نگیرد، در اینراستا، تشکل هایی مانند شرکت های خدمات فنی و مهندسی کشاورزیخصوصی که ازتعداد قابل توجهی از کارشناسان کشاورزی با تخصهای گوناگون ومتناسب با نیاز کشاورزان در سطح مزارع استفاده میکنند، جایگاه مهمی در وارد کردن دانش نوین به مزارع ومهندسینمودن فرایند تولید، در راستای توسعه پایدار دارند؛ از این رو، هدفاز مطالعه حاضر، بررسی نقش شرکتهای خدمات فنی ومهندسی دربهینه نمودن فرایند تولید می باشد. نتایج بدست آمده ازاین تحقیقحاکی از این است که شرکتهای خدمات فنی ومهندسی کشاورزی، باارائه خدمات مشاوره ای، فنی ومهندسی در زمینه ی روشهای جدیدکشت، آبیاری، تکنولوژی تویدد و کشاورزی پایدار، می توانند نقشمهمی درآگاه سازی وتوانمند سازی کشاورزان در جهت بهره برداریبهینه از منابع و نهاده های تولید در طول فرایند تولید داشته باشندکی این امر می تواند منجر بی بهینه سازی فرایند تولید شود.

لینک کمکی