فایل word تخريب زيستي بيسفنول توسط باکتري رالستونيا يوتروفا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تخريب زيستي بيسفنول توسط باکتري رالستونيا يوتروفا :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي محيط زيست و منابع طبيعي

تعداد صفحات :5

چکیده مقاله:

تخریب زیستی ، تجزیه ی شیمیایی مواد با استفاده از انواع ریزاندامگان ها یا دیگر منابع زیستی است. بیسفنول A به طورمعمول در صنایع شیمیایی با اثرهای سمی بر روی اندام های زندهمورد استفاده قرار می گیرد. در این مطالعه، از بیسفنول سنتزی برایبررسی تخریب زیستی و کاهش غلظت بیسفنول A به وسیله یدستگاه رنگ سنجی استفاده شد. غلظت بیسفنول A برای آزمایشدر محدوده ی 0/5 میلی گرم بر لیتر تا 20 میلی گرم بر لیتر گرفتهشد تا اثر و درصد تخریب زیستی بیسفنول A در محیط های باغلظت پایین و غلظت های بالا مورد مطالعه قرار بگیرد این غلظت هادر دمای 30 درجه سانتی گراد تحت تلقیح باکتری رالستونیا یوتروفاقرار گرفت رالستونیا یوتروفا، باکتری ای گرم منفی با قابلیت بالایحذف مواد آروماتیک است این باکتری یک باکتری هوازی است کهقابلیت ادامه ی فعالیت در شرایط بی هوازی را نیز دارد یکی از مواردمثبت در انتخاب این ریزاندامگان این است که رالستونیا یوتروفابیماری زا نیست این باکتری توانست بین 10 % تا 50 % از اینماده ی سمی، خطرناک و پیچیده را در غلظت های اولیه مختلفتخریب کند.

لینک کمکی