فایل word تخمين زمين آماري و پهنه بندي شوري در خاک هاي آهکي حوضه ميان جنگل شهرستان فسا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تخمين زمين آماري و پهنه بندي شوري در خاک هاي آهکي حوضه ميان جنگل شهرستان فسا :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :5

چکیده مقاله:

شوری خاک که با معیار قابلیت هدایت الکتریکی سنجیده می شود بهروشهای مختلف از جمله افزایش فشار اسمزی و جلوگیری از جذبآب و عناصر غذایی، سمیت یونی و ایجاد اختلال در توازن عناصر بررشد گیاهان اثر نامطلوب دارد. غلظت املاح محلول (شوری) در نقاطمختلف خاک متفاوت است. بعبارتی شوری خاک دارای تغییراتمکانی است. بنابراین به منظور مدیریت بهینه کشاورزی و منابعطبیعی، آگاهی از تغییرات مکانی شوری خاک ضروری است. بنابرایناین پژوهش با هدف بررسی تغییرات مکانی قابلیت هدایت الکتریکیدر بخشی از خاک های زراعی حوضه میان جنگل فسا و با نمونهبرداری از 21 نقطه واقع بر یک شبکه نمونه برداری نسبتا منظم ازخاک های سطحی انجام شد. پس از آماده سازی نمونه ها و اندازه گیریقابلیت هدایت الکتریکی در عصاره اشباع و پس از بررسی ویژگی هایآماری داده ها، به منظور بررسی تغییرات مکانی داده ها واریوگراممحاسبه و مدلسازی شد. با استفاده از نتایج مدلسازی واریوگرام و باروش کریجینگ معمولی قابلیت هدایت الکتریکی در نقاط فاقد اندازه-گیری تخمین زده شد. دقت تخمین ها با روش ارزیابی متقابل تعیینو پهنه بندی با استفاده از مقادیر تخمینی انجام شد. نتایج نشان دادتوزیع داده ها به میزان اندکی از توزیع نرمال انحراف داشت. مقادیرقابلیت هدایت الکتریکی اندازه گیری شده در منطقه دارای وابستگی مکانی قوی (مدل نمایی با نسبت اثر قطعه ای به آستانه 0/24) با شعاع تأثیر واریوگرام حدود 43 متر بود. دقت تخمین های انجام شده با روش کریجینگ معمولی نسبتاً کم بود (ضریب تبیین 0/02 و خطای استاندارد 0/59) بنابراین بایستی سایر روش های تخمین نیز آزمون شوند. نقشه های تهیه شده می تواند در مدیریت هوشمند کشاورزی و منابع طبیعی و به ویژه در مصرف کود و نهاده های کشاورزی به کار گرفته شده و با این ترتیب از مصارف بیش از حد کود و سایر نهاده های کشاورزی و در نتیجه از آلودگی های زیست محیطی (آب و خاک و ...) جلوگیری کرد.

لینک کمکی