فایل word تصفيه پساب خروجي واحد هاي شيرين سازي آب و استفاده بهينه از آن جهت توليد نمک طعام

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تصفيه پساب خروجي واحد هاي شيرين سازي آب و استفاده بهينه از آن جهت توليد نمک طعام :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي محيط زيست و منابع طبيعي

تعداد صفحات :5

چکیده مقاله:

پساب خروجی از واحدهای شیرین سازی آب، جریانی از آب نمکغلیظ می باشد که وارد شدن آن به آب دریا می تواند یک شوکنمکی و یا گرمایی در منطقه ریزش ایجاد نماید. این شوک نمکیبرای آبزیان منطقه ریزش قابل تحمل نیست و لذا ریختن این آبنمک غلیظ، از لحاظ محیط زیسنی می تواند اثرات مخربی را براکوسیسنم دریاها داشنه باشد. یکی از راه هایی که می تواند باعثجلوگیری از ریزش مستقیم این آب نمک شور به دریا باشد ، تولیدنمک و آب شیرین از این آب نمک غلیظ ؛ به عنوان دو فرآوردهمفید؛ می باشد. در این تحقیق فرآیند تصفیه پساب خروجی از واحدشیرین سازی آب مورد بررسی قرار گرفنه است و سپس تولید نمکطعام به روش تبلور با اسنفاده از پساب تصفیه شده بررسی شدهاست. مهمترین بخش تصفیه شیمیایی حذف عناصر سختی زا نظیرکلسیم و منیزیم از آب نمک و بالا بردن درجه خلوص نمک تولیدیمی باشد. جهت حذف سختی کل، سولفات آهن، کلرید آهن وسولفام آلومینیم یا آلوم به عنوان لخته کننده ترکیبات مناسبی میباشند که از بین آنها سولفات آهن مناسب تر است و میزان حذفسخنی کل را به 99 درصد می رساند. به منظور کاهش بارکریسنالیزور خورا این واحدها باید تا حد امکان غلیظ باشد. لذا درقسمت دوم طرح یک دستگاه تغلیظ کننده آب نما تصفیه شدهمورد مطالعه قرار گرفنه است.

لینک کمکی