فایل word بررسي اثرات شاخص هاي زيست محيطي برمکان يابي بهينه آرامستان شهراهواز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي اثرات شاخص هاي زيست محيطي برمکان يابي بهينه آرامستان شهراهواز :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس ملي مديريت شهري ايران

تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

دراین مقاله عوامل مرتبط با محیط زیست مانند کاربری اراضی، شیب زمین ، آب های سطحی، آب های زیرزمینی، خاک وبادمورد توجه ومدل سازی قرار گرفته اند. برای انجام تحقیق بااستفاده از تجزیه و تحلیل نقشه های توپوگرافی ، لایه های شبکه زهکشیسطحی یا عارضه های مورد نظر تهیه شده است. همچنین لایه کاربری اراضی با استفاده از تصاویر سنجیده ETM ماهواره لندستفراهم شده. عمق آبهای زیرزمینی ازاطلاعات چاههای پیزومتری منطفه بدست آمده سپس نقشه سطح تراز آبهای زیر زمینی منطقهبااستفاده از نرم افزار Arc Gis ترسیم گردیده است.نتیجه می گیریم که باتوجه به تهیه وترسیم کلیه نقشه وپلان های مرتبط با موضوع تحقیق که دربخش تجزیه وتحلیل داده ها ارائهگردیده، مکان یابی آرامستان جدید اهواز باتوجه به نقش وعملکرد شاخص های زیست محیطی محدوده مورد نظردرارتباط با یکدیگر طبقبررسی های بعمل آمده مناسب ومنطقی بنظر می رسند.درنهایت توصیه میشود ضمن شناخت کمبودهاوامکانات، نسبت به تکمیلوتأمین زیرساختهای آرامستان جدید (باغ فردوس) هرچه سریعتراقدام گردد.

لینک کمکی