فایل word بررسي تاثير بيمه هاي مسئوليت برنظم وامنيت اجتماعي (مورد مطالعه: شهر تهران)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي تاثير بيمه هاي مسئوليت برنظم وامنيت اجتماعي (مورد مطالعه: شهر تهران) :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس ملي مديريت شهري ايران

تعداد صفحات :28

چکیده مقاله:

مقاله حاضر به دنبال شناسایی نقش بیمه های مسئولیت در تامین و برقراری نظم و امنیت اجتماعی است و این بیمه به چه میزان دربرقراری نظم وامنیت اجتماعی در جامعه مؤثر است؟ گفتنی است در مدل مفهومی تحقیق با استنباط از نظریه پارسونز، محقق در سطحکلان یا نظم ساختاری؛ سطوح نظم و امنیت اجتماعی و اقتصادی را استنباط کرده و در سطح خرد یا نظم رفتاری؛ نظم و امنیت فردی وامنیت مالی که متوجه فرد بوده، بر پایه این چارچوب مفهومی و نظری تحقیق، تبیین نموده است. از آنجا که بیمه مسئولیت به عنوان پدیدهحقوقی در نظم و امنیت اجتماعی در جامعه مورد مطالعه می تواند مؤثر باشد، می توان اینگونه استنباط و فرض کرد که بیمه های مسئولیتو انواع آن بر نظم اجتماعی در شهر تهران مؤثر است. بنابراین، انواع بیمه های مسئولیت بر سطوح کلان نظام اجتماعی (نظم و امنیتاقتصادی و نظم و امنیت اجتماعی) و سطوح خرد نظام اجتماعی (امنیت مالی و بدنی و روانی فرد) مؤثر است که متناسب با آن فرضیاتتحقیق ارائه شده است.روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی بوده و از نظر هدف کاربردی می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارکنان بیمه ایران در شهرتهران در سال 94 به طور تقریبی 1100 نفر بوده که با استفاده از فرمول کرجسی و مورگان تعداد 285 نفر به عنوان حجم نمونه و به شیوهنمونه گیری تصادفی ساده تعیین شده است. ابزار گردآوری داده ها در این تحقیق، پرسشنامه است. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات بااستفاده از آزمونهای آماری توصیفی نظیر؛ فراوانی، درصد معتبر، میانگین، و نمودارها؛ و برای آزمونهای استنباطی از آزمون کالموگروف واسمیرونوف برای تعیین نرمال یا غیرنرمال بودن استفاده شده ونتایج این آزمون بیانگر توزیع نرمال داده ها بوده که آزمون های پارامترینظیر آزمون آماری همبستگی پیرسون و مدل معادلات ساختاری لیزرل استفاده شده است. نتایج یافته های توصیفی در توزیع متغیرهایمفهومی تحقیق در سطح میدان مورد مطالعه نشان داده که نمودار کشیدگی تمامی متغیرهای تحقیق دارای میانگین بالای 6.3 و در جهتمقادیر بالاتر از حد متوسط 3 و به سمت مثبت می باشد. نتایج تحلیل نشان داده که انواع بیمه های مسئولیت به مقدار 73 درصد بر نظماجتماعی مؤثر است و با استفاده از معادلات ساختاری در فرمول زیر نشان می دهد که ضریب تعیین و اثربخش انواع بیمه های مسئولیت برنظم اجتماعی به میزان 53 درصد می باشد. بیمه مسئولیت بر مؤلفه های نظم و امنیت اقتصادی (90 درصد)، نظم و امنیت اجتماعی (89درصد)، نظم امنیت روانی (72 درصد)، و نظم و امنیت مالی (59 درصد) مؤثر است. بنابراین، بیمه های مسئولیت بر سطوح کلان نظاماجتماعی (نظم و امنیت اجتماعی اقتصادی) در جامعه بیش از سطوح خرد نظام رفتاری (نظم و امنیت فردی و مالی) مؤثر است.

لینک کمکی