فایل word بررسي تاثيرتغييرات اقليم در شهر و مديريت شهري (مطالعه موردي شهرستان بجنورد)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي تاثيرتغييرات اقليم در شهر و مديريت شهري (مطالعه موردي شهرستان بجنورد) :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس ملي مديريت شهري ايران

تعداد صفحات :22

چکیده مقاله:

این مقاله به لزوم توجه به تغییرات اقلیم و آثار آن بر شهرها می پردازد.ابتدا بامطالعه اسنادی به موضوع تغییر اقلیم در سطح جهانی و تاثیرآن بر محیط زیست و انسان،سپس معرفی سازمانهای جهانی تغییر اقلیم پرداخته است و گازهای گلخانه ای به عنوان عامل اصلی ایجادتغییرات اقلیمی مورد توجه قرار گرفته،میزان تولیدوانتشار گازهای گلخانه ای در دنیا وجایگاه ایران را مورد بررسی قرارداده ودر ادامه به منابعتولید گازهای گلخانه ای اشاره میکند.تغییر اقلیم شهری و عواملی که در شهر باعث تشدید تولیدوانتشار گازهای گلخانه ای هستندبررسی وسیستم های شهری تاثیر پذیر از تغییرات اقلیم،همچنین استراتژی های مقابله با آنرا معرفی می کند .درادامه با یک تحقیق میدانی در شهربجنورد،نظر کارشناسان سازمانهای شهری مرتبط بامدیریت شهری و تغییر اقلیم با پرسشنامه اخذگردیده که نتایج حاکی از آن است میزاندرک وضعیت تغییرات اقلیمی در شهربالا بوده ولی آگاهی از عوامل ایجاد آن وراههای مقابله با اثرات تغییر اقلیم مناسب نمی باشد.

لینک کمکی