فایل word بررسي رابطه عملکرد شهرداري با سرمايه اجتماعي (با تاکيد بر ديدگاه شهروندان منطقه 12 شهرداري تهران)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي رابطه عملکرد شهرداري با سرمايه اجتماعي (با تاکيد بر ديدگاه شهروندان منطقه 12 شهرداري تهران) :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :27

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به این سوال است که عملکرد شهرداری به چه میزان بر سرمایه اجتماعی شهروندان مؤثر است؟ تحقیق حاضر با مروری بر مطالعات نظری و تجربی در زمینه عملکرد شهرداری بر سرمایه اجتماعی شهروندان، به انجام پیمایشی در این زمینه در منطقه 12 تهران پرداخته و نظرات شهروندان این منطقه را در خصوص تأثیر عملکرد شهرداری بر سرمایه اجتماعی مورد مطالعه قرار داده است. بنابراین روش انجام تحقیق توصیفی- استنباطی از نوع پیمایشی، ابزار پژوهش پرسشنامه و از نظر هدف کاربردی بوده است. اعتبار و پایایی ابزار سنجش نشان داده که تحقیق حاضر از قابلیت اطمینان برخوردار است. بنابراین آن را در میان 384 نفر از شهروندان منطقه 12 توزیع نموده است. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات، استفاده از آزمون های همبستگی بوده که با استفاده از مدل معادلات ساختاری به روابط چندگانه بین متغیرهای مستقل و وابسته پرداخته است. در این تحلیل عملکرد شهرداری به میزان 92 درصد بر سرمایه اجتماعی و ابعاد و مؤلفه های آن مؤثر بوده است. نتایج آزمون فرضیات تحقیق در این منطقه نشان می دهد که به طور کلی عملکرد شهرداری همبستگی قوی و معناداری با سرمایه اجتماعی دارد. اما در رابطه با ابعاد سرمایه اجتماعی، عملکرد شهرداری بیشترین رابطه را با مشارکت اجتماعی شهروندان این منطقه دارد که در سطح بسیار قوی معنادار است. اما رابطه ضعیف تری با آگاهی اجتماعی شهروندان از خدمات شهری دارد. همچنین، رابطه عملکرد شهرداری با سایر ابعاد سرمایه اجتماعی نظیر امنیت اجتماعی و اعتماد اجتماعی ارتباط خوبی دارد. تحقیق حاضر نیز همانند تحقیقات فوق بر این نکته اتفاق نظر دارد که عملکرد شهرداری بر تمامی ابعاد سرمایه اجتماعی شهروندان مؤثر است و برای اینکه شهرداری ها در عملکرد شهرداری موفق باشند، همچنان باید مشارکت اجتماعی شهروندان را در حل مسائل و مشکلات شهری مدنظر قرار دهند. بنابراین، جا دارد که شهرداری این منطقه به دلیل عملکرد مناسبی که در شهرداری دارد، آن عملکرد را به اطلاع و آگاهی شهروندان این منطقه برساند و اطلاع رسانی خوبی از عملکرد شهرداری و خدمات شهری خود به شهروندان ارائه نماید.

لینک کمکی