فایل word بررسي عوامل مؤثر بر توسعه گردشگري از منظر مديريت شهري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي عوامل مؤثر بر توسعه گردشگري از منظر مديريت شهري :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس ملي مديريت شهري ايران

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

امروزه گردشگری به عنوان یک صنعت درآمدزا مطرح شده و توجه به آن به رشد اقتصادی و توسعه اجتماعی منجر می شود. برای توسعه اینصنعت، عوامل مختلفی مشارکت می کنند که بخشی از آنها در مدیریت شهری باید مورد توجه قرار گیرند. هدف از این تحقیق، شناساییعواملی است که توجه به آن در مدیریت شهری، به توسعه گردشگری منجر می شود. بدین منظور با مرور ادبیات در حوزه گردشگری، ابتداعوامل موثر در توسعه گردشگری را احصا نمودیم. سپس با مطالعه کتابخانه ای انواع گردشگران را شناسایی و نیازهای آنان را بررسی نمودیم.آن دسته از نیازها که با مدیریت شهری برآورده می شدند را احصا و از منظر مدیریت شهری راهکارهایی برای تامین آنها ارائه دادیم. هرشهری بنا بر جاذبه های گردشگری خود، مقصد نوع خاصی از گردشگران قرار می گیرد. شناخت این گردشگران و نیازهای آنان می تواند درمدیریت بهتر شهری و توسعه اقتصادی و اجتماعی آن شهر موثر باشد. در این تحقیق برای گردشگران ورزشی، گردشگران فرهنگی، گردشگرانسلامت، گردشگران زیارت، گردشگران طبیعت و سایر گردشگران، عوامل موثر بر توسعه گردشگری بررسی شده است. پس از شناسایینیازهای هر کدام از گردشگران، نحوه برآوده شدن آنها از منظر برنامه ریزی شهری مورد بررسی قرار گرفت. این تحقیق نشان داد برخیعوامل ضروری برای همه انواع گردشگران در شهرها باید فراهم شود ولی از منظر طراحی شهری، امکانات جنبی و امکانات خاص، تفاوتهاییدر برنامه ریزی برای انواع مختلف گردشگران وجود دارد.

لینک کمکی