فایل word بررسي نقش آلودگي ديداري در آسايش بصري و سلامت رفتاري شهروندان (نمونه موردي ميدان تجريش)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي نقش آلودگي ديداري در آسايش بصري و سلامت رفتاري شهروندان (نمونه موردي ميدان تجريش) :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

درک رابطه و تاثیرات متقابل انسان ومحیط به بهبود محیط زندگی و ارتقا کیفیت محیط زندگی کمک می کند. علم روانشناسی محیط باتکیه بر همین موضوع ، بیش از هر چیز بر چگونگی و چرایی رفتارهای محیطی و انسان می پردازد. محیط و کالبد برخی از الگوهایرفتاری را به ساکنان تحمیل کرده و برخی را تقویت و برخی دیگر را تضعیف می کند. نتایج بررسی های به عمل آمده متعدد، حاکی ازوجود همبستگی آماری میان فراوانی انحرافات و نا هنجاری های رفتاری با انواع آلودگی های محیطی و بصری است. بنابراین انسان بایدبرخوردار و بهره مند از هر گونه آسایش باشد. آسایش حرکتی، اقلیمی و از همه مهمتر آسایش بصری است زیرا برجسته ترین ارتباط انسانبا جهان ارتباط بصری است. به همین منظور مطالعه ای جهت بررسی نقش آلودگی دیداری در آسایش بصری و سلامترفتاری شهروندان در میدان تجریش شده است. در این پژوهش به مفاهیمی مانند روانشناسی محیط، سلامت رفتاری، انواعرفتار، شاخص های موثر بر آسایش بصری ، نظریه های مهم اشاره شده است. روش تحقیق این پژوهش توصیفی- تحلیل بوده که به منظور دستیابی به اهداف انتخاب گشته است. همچنین اطلاعات مورد نیاز با مطالعات میدانی و پر کردن پرسش نامه به دست آمده و درانتها تجزیه و تحلیل گشته است. در پایان هم راهکارهایی برای طراحی و مناسب سازی محیط با توجه به شاخص های معرفی شده ،ارائه گردیده است. حجم نمونه 384 نفر بر اساس فرمول کوکران به طور تصادفی انتخاب و برای این امر پرسشنامه تدوین شده است. درنهایت در تجزیه و تحلیل نتایج تحقیق از نرم افزار spss و لیزرل استفاده شده است و فرضیه پژوهش بر اساس آن از طریق، آمارتوصیفی و تا عاملی مرحله دوم ، مورد آزمون قرار گرفته است. فرضیه پژوهش مولفه مهم در آسایش بصری یعنی آلودگی دیداری است. درنتیجه مشخص می شود که فرضیه پژوهش درست بوده و کاهش آلودگی در آسایش بصری و سلامت رفتاری شهروندان موثر است.

لینک کمکی