فایل word بررسي نقش شهر الکترونيک در کاهش تقاضاي سفرهاي درون شهري و تاثيرات ناشي از آن (مورد: شهر ميانه)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي نقش شهر الکترونيک در کاهش تقاضاي سفرهاي درون شهري و تاثيرات ناشي از آن (مورد: شهر ميانه) :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

تاثیر شهر الکترونیک از منظر اقتصادی و زیست محیطی، نتایجی همچون تغییر کارایی و بهره وری فعالیت ها را در بر دارد و با بهبودکارایی و بهره وری فعالیت ها زمینه را برای توسعه پایدار فراهم می کند. شهر الکترونیک از طریق بسترها و زیرساخت هایش می تواندتاثیرات قابل توجهی در کاهش تعداد تقاضای سفرهای شهری بوجود آورد و با حذف سفرهای فیزیکی و جایگزین کردن آن با سفرهایمجازی و الکترونیکی زمینه توسعه پایدار را از طریق کاهش آلودگی های زیست محیطی، صرفه جویی در هزینه و زمان و تامین آسایششهروندان و ... بوجود آورد. بر این اساس این تحقیق بر این بوده تا میزان تاثیر شهر الکترونیک در کاهش تقاضای سفرهای شهری را ازطریق پرداتت الکترونیکی قووض به جای پرداتت حضوری و همچنین مزایای ناشی از پرداخت های الکترونیکی را بررسی کند. مقاله حاضراز لحاظ روش توصیفی- تحلیلی و از نوع کاربردی است، و برای جمع آوری داده های مورد نیاز از روش های کتابخانه ای واسنادی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که استفاده از روشهای الکترونیکی برای پرداخت قبوض توسط شهروندان تاثیر قابل توجهی در کاهشسفرهای شهری و آثار و پیامدهای ناشی از آن داشته است، به طوری بر اساس محاسبات در سال 91 از میزان 422896 تقاضای سفر برایپرداخت قبوض، تعداد 182481 (43.15 درصد) به صورت الکترونیکی پرداخت شده است بدین معنی که پرداخت الکترونیکی باعث شد تعداد 182481 تقاضای سفر مدیریت گردد و همچنن مشخص گردید این میزان کاهش تقاضای سفر تاثیر قابل توجهی در کاهش میزان ورودآلاینده ها به جو، کاهم میزان هزینه ی شهروندان و مصرف سوخت، صرفه جویی در زمان و کاهم میزان استرس شهروندان داشته است.

لینک کمکی