فایل word بررسي نقش و مشارکت مردم در مديريت شهري (نمونه موردي: منطقه 3 اروميه)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي نقش و مشارکت مردم در مديريت شهري (نمونه موردي: منطقه 3 اروميه) :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس ملي مديريت شهري ايران

تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

رشد شتابان شهرنشینی و شهرگرایی به ویژه در کشورهای در حال توسعه، اداره شهرها را با مشکلات جدی روبرو ساخته است. مسائلاجتماعی، اقتصادی و کالبدی و فرهنگی در شهرها، بر پیچیدگی موضوع افزوده است به همین سبب و با توجه به شرایط فوق در شهرهایجهان سومی و به طور خاص در کلان شهرها مشکلات عمده ای چون مهاجرت روستائیان به شهر، ترافیک، آلودگی هوا، مسکن، آب وفاضلاب، کمبود سرانه ها و بسیاری از فاکتورهای دیگر، بر معضلات اداره شهرها افزوده است. شیوه های مناسب مدیریت شهری می تواندضمن اداره شهرها به تدریج از حجم مشکلات کم نموده و شرایط بهتری را برای یک، زندگی شهری فراهم نمایند. یکی از مباحث مهم درشهر، دستیابی همه ساکنین به خدمات و تسهیلات عمومی شهری در سطح شهر می باشد. افزایش جمعی در شهرهای بزرگ ازیک، طرف ونارسایی مدیریت شهری در پاسخگویی به نیاز شهروندان از سوی دیگر، کاهش عدالت شهری را در پی داشته است (ذبیحی، 2:1387). ازاین رو در دهه های اخیر موضوع مشارک مردم در اداره امور شهرها توجه مدیران شهری را برای افزایش کارایی، انسجام و رضایتشهروندان برانگیخته است. بر این اساس روش ها و انواع شیوه های مشارک مردم در مدیریت شهری هر روز با توجه به نیاز شهرها تغییرمی کند. (علیزاده و همکاران، 2:1392) در این مقاله سعی شده تا اولا نقش هایی که مردم در مشارک اداره امور و مدیریت شهری شهر ارومیهداشته اند شناسایی شود و دوما این نقش ها را به ترتیب میزان مشارک مردم الویت بندی نموده و از طریق نقاط ضعف و قوت مشارکتمردم را در اداره امور شهر و مدیریت شهری شهر ارومیه شناسایی شود.هدف اصلی این مقاله یافتن نقش ها و میزان مشارک مردم دراداره امور شهری است. منطقه ی 3 شهرداری ارومیه به عنوان نمونه موردی این پژوهش انتخاب شده و با روش برآورد حجم نمونه کوکراناز 110 خانوار به شیوه انتخاب تصادفی توشه ای پرسشنامه توزیع و تکمیل گردیده و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده های جمعآوری شده و ترسیم نمودار از نرم افزارهای PASAW و EXECLE استفاده شده است. براساس تجزیه و تحلیل صورت گرفته با روشتوصیفی- تحلیلی مشخص شد که نقش مردم در اداره امور شهر و مدیریت شهری (منطقه 3 ارومیه) به ترتیب الویت در مشارک ذهنی -معنوی 35 %، مشارک فیزیکی 27 %، مشارک سیاسی 25 % و مشارک مالی 13 % در رتبه های اول تا چهارم قرار گرفتند. میزان مشارککلی که حاصل تلفیق میزان مشارک در نقش های چهارگانه فوق بود نیز با 26 % مشارک نسبتا کم ارزیابی گردید.

لینک کمکی