فایل word برنامه ريزي راهبردي به منظور بهسازي بافت هاي فرسوده شهري با استفاده از تکنيک swot (نمونه مورد مطالعه : شهر رشت محله شيخ آباد)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word برنامه ريزي راهبردي به منظور بهسازي بافت هاي فرسوده شهري با استفاده از تکنيک swot (نمونه مورد مطالعه : شهر رشت محله شيخ آباد) :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

شهرها نیز مانند موجودات زندهای هستند که رشد و زوال را تجربه می کنند. اگر عوامل منفی نظم و سازمان فضایی آنها را برهم زنندفرایند زوال آنها تسریع خواهد شد. بنابراین شهرهای کهن و باستانی ایران،که دارای هویت ویژهای هستند و دارای بافت های قدیمیباارزش و تاریخی اند در معرض زوال و فرسودگی هستند. شهر رشت به عنوان یکی از شهرهای قدیمی شمال ایران در معرض خطرنابودی و فرسودگی قرار دارد. این پژوهش به ارزیابی ساختار فیزیکی قدیم شهر با تمرکز بر روش های توصیفی و تحلیلی پرداخته استکه با به کارگیری تکنیک SWOT به شناسایی عوامل منفی و مثبت دریافت قدیم شهر رشت تلاش نمود تا به ارائه برنامه ریزی راهبردیبرای نوسازی و بهسازی این بافت بپردازد . نتایج تحقیق نشان داد که بافت مورد نظر با کمبود زیرساختهای فیزیکی مواجه است کهخود نیازمند اقدامات فوری برای تجدید حیات شهری است.

لینک کمکی