فایل word برنامه ريزي راهبردي توسعه محلي با هدف ارتقا کيفيت زندگي، رفاه، عدالت اجتماعي و حقوق شهروندي (نمونه مورد مطالعه: روستاي شاهرخ آباد کرمان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word برنامه ريزي راهبردي توسعه محلي با هدف ارتقا کيفيت زندگي، رفاه، عدالت اجتماعي و حقوق شهروندي (نمونه مورد مطالعه: روستاي شاهرخ آباد کرمان) :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

یکی ازمسائلی که مسئولان برنامه ریزی با آن روبرو هستند توسعه زیاد شهرهای اصلی در مقابل فقدان توسعه شهرهای کوچک و نواحیروستایی می باشد؛ در حالی که روستاها می توانند یکی از نمونه های سکونتگاهی در زمینه تحقق توسعه پایدار باشند.این مقاله باهدف ارائه یک برنامه ریزی راهبردی در زمینه توسعه محلی می کوشد تا با تکیه بر قابلیت های محیطی و مشارکت محلی نقاطقوت, ضعف, فرصت ها و تهدیدهای یک ناحیه را شناسایی و نسبت به ارائه برنامه ریزی محلی در جهت رسیدن به توسعه پایدار اقدام نماید.روش کار در این پژوهش ترکیبی از روش ارزیابی مشارکتی و برتامه ریزی استراتژیک است. ناحیه مورد مطالعه روستای شاهرخ آبادکرمان است که ابتدا به بیان وضع موجود با کمک نرم افزار GIS نقشه های مربوط به شاخص های مختلف از روستاها ارائه شد در گام بعدبه روستای شاهرخ آباد رفته و از طریق تلفیقی از روش ارزیابی سریع روستایی (مشارکت محلی) PRA و برنامه ریزی راهبردی واستراتژیک S.W.O.T با همکاری مردم محلی و مسئولین و ریش سفیدان روستا نسبت به شناخت مشکلات روستا و نقاطقوت, ضعف, فرصتها و تهدیدهای پیش رو اقدام گردید . یافته های بدست آمده حاکی از آنند که بین روستاهای استان کرمان از نظر توسعهاقتصادی و اجتماعی ناهماهنگی و عدم تعادل شدیدی وجود دارد که در این میان روستاهای شرف آباد, حجت آباد و شاهرخ آباد برخوردار وسایر روستاهای دهستان زنگی آباد (19 روستا) محروم می باشند. پس از ارزیابی های انجام شده اولویت بندی برای اجرای استراتژی ها درشاهرخ آباد به این صورت انجام شده که استراتژی تشویق و تقویت تولیدکنندگان روستایی جهت افزایش صادرات پسته و تبدیل روستا بهعنوان قطب صادر کننده پسته، بهره گیری از زمین های بایر برای ساخت و توسعه خدمات رفاه عمومی و اعمال ضوابط عدم ساخت و سازدر زمین های کشاورزی در اولویتهای اول اقدامات اجرایی قرار گرفته است که می بایست سیاست های مناسب در راستای اجرای ایناستراتژی ها پیشنهاد شود. نگاهی به واقعیات موجود در منطقه نیز نشان از آن دارد که اقداماتی که در راستای این راهبردها انجام میشوند، باید در اولویت قرار گیرند.

لینک کمکی