فایل word بررسي رابطه بين مهاجرت و تراکم جمعيت با جرم : مرور سيستماتيک مطالعات داخلي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي رابطه بين مهاجرت و تراکم جمعيت با جرم : مرور سيستماتيک مطالعات داخلي :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

ازدیاد جمعیت به واسطه مهاجرت پیامدهای مثبت و منفی به همراه دارد مقوله مهاجرت به کلان شهرها و تراکم جمعیت، به یکی ازبحران های موجود و تأثیرگذار در امنیت اجتماعی و اقتصادیکشورها مبدل شده است. هر ساله میزان جمعیت و سهم آنان در بروزناامنی ها که برگرفته از فاصله نامتناسب و ناهمگون توسعه اقتصادی،فرهنگی، علمی، آموزشی و رفاهی میان شهرهای بزرگ با شهرهای کوچک و به دور از مراکز قدرت و ثروت می باشد، رو به فزونی است . در این مقاله هدف بررسی رابطه بین مهاجرت و تراکم جمعیت با جرم و آسیب های اجتماعی است.روش : مطالعه حاضر یک مطالعه مرور سیستماتیک و فراتحلیل (متاآنالیز) مطالعات براساس مطالعات انجام شده در کشور و از مقالاتچاپ شده در پایگاه های جهاد دانشگاهی (SID ،(Magiran، Irandoc ، Noormag ،Google پرتال جامع علوم انسانی استفاده شد. جست جوی این مقالات با استفاده از کلید واژه های فارسی مهاجرت و جرم مهاجرت وبزهکاری مهاجرت و آسیب های اجتماعی تراکم جمعیت و جرم انجام شد.یافته ها: در این مطالعه مرور سیستماتیک بر اساس جست جوهای انجام شده ، در ابتدا 18 مقاله و 2 پایان نامه شناسایی شده ، که بعداز بررسی عناوین و چکیده مقالات 12 مقاله وارد لیست شدند که پس از ارزیابی 5 مقاله مورد بررسی قرار گرفتند و یافته ها نشان داد مهاجرت به شهرها موجب تراکم جمعیت در شهرها با افزایش جرم و جنایت رابطه مستقیم دارد. و خاستگاهای فرهنگی مبدا مهاجرت نقش مهمی در ارتکاب جرم دارد.در واقع مهاجرت بی رویه می تواند با افزایش جرم و انواع آسیب های اجتماعی رابطه داشته باشد.نتیجه گیری : معناداربودن رابطه بین مهاجرت و تراکم جمعیت با جرم و آسیب های اجتماعی را نشان میدهد و تاکید بر نقش تفاوت های فرهنگی در شکل دهی الگوهای رفتاری است. افزایش بی رویه جمعیت از طریق مهاجرت موجب ایجاد حاشیه نشینی ونا بهنجاری که نتیجه آن افزایش آسیب اجتماعی خواهد بود.

لینک کمکی