فایل word بررسي رابطه پايگاه اجتماعي اقتصادي و محدوديت ارتباط جمعي با گرايش نوجوانان به شبکه هاي مجازي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي رابطه پايگاه اجتماعي اقتصادي و محدوديت ارتباط جمعي با گرايش نوجوانان به شبکه هاي مجازي :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

در این پژوهش به بررسی عوامل مرتبط با گرایش نوجوانان 15 تا 18ساله شهر نهاوند به شبکه های مجازی پرداخته شد. بنابراین روش تحقیق حاضر از نوع پیمایشی است. جمعیت آماری در این تحقیق دانش آموزان پسر و دختر مقطع متوسطه مدارس شاهد در سطح شهرستان نهاوند میباشد ، این رقم در سال 94-1393 تعداد 512دانش آموز است. در این پژوهش از نمونه گیری تصادفی طبقه ایاستفاده شده است. نمونه پژوهش با توجه به جامعه (دانش آموزان مدارس شاهد شهرستان نهاوند به تعداد 512 نفر ) تعداد 220 نفر می باشد که از این تعداد 120 نفر دختر و 100 نفر پسر می باشند. ابزار جمع آوری اطلاعات در این تحقیق، پرسشنامه بوده است. روایی آزمون توسط جمعی از اساتید مورد تأیید قرار گرفت و پایایی آن نیز با توزیع 40 نمونه از پرسشنامه در جامعه نمونه و از طریق آلفای کرونباخ 72/0 شد که توسطه نرم افزار SPSS محاسب ه شد که ازاعتبار نسبتا0 مناسبی برخوردار می باشد. در این پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته 21 سوالی استفاده شده است که در سه بخش و با مولفه های مختلف تنظیم شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد بین پایگاه اجتماعی- اقتصادی و محدودیت ارتباط جمعی بر گرایش جوانان به اینترنت ارتباطات مجازی رابطه معناداری وجود دارد.

لینک کمکی