فایل word بررسي رابطه جنسيت و تحصيلات در يادگيري زبان مطالعه موردي: دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي شهر کرمانشاه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي رابطه جنسيت و تحصيلات در يادگيري زبان مطالعه موردي: دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي شهر کرمانشاه :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :5

چکیده مقاله:

زبان پدیدهای است، اجتماعی که زمان پیدایش آن به زمان شکل گرفتن نخستین اجتماعات انسانی بر میگردد. هدف این پژوهش بررسی رابطه جنسیت و تحصیلات در یادگیری زبان در میان دان شجویان دان شگاه آزاد ا سلامی شهر کرمان شاه بود. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی شهر کرمانشاه و روش نمونهگیری تصادفی در دسترس و حجم نمونه 54 نفر تعیین شد. ابزارگردآوری اطلاعات فیشبرداری و ابزار گردآوری دادهها پرسشنامه محقق ساخته بود. روش تجزیه و تحلیل دادهها آمار توصیفی و آمار استنباطی (همبستگی پیرسون) با استفاده از نرمافزار spss بود. یافتهها نشان داد که بین جنسیت و تحصیلات با یادگیری زبان به ترتیب با ضرایب معناداری 01,0 و 002,0 رابطه معناداری وجود دارد. نتایج حاکی از آن بود که بین جنسیت و تحصیلات با یادگیری زبان رابطه معناداری وجود دارد.

لینک کمکی