فایل word بررسي رابطه دريافت اطلاعات جنسي زودرس و سلامت اجتماعي مطالعه موردي؛ دانش آموزان شهر بيرجند

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي رابطه دريافت اطلاعات جنسي زودرس و سلامت اجتماعي مطالعه موردي؛ دانش آموزان شهر بيرجند :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي علوم اجتماعي و جامعه شناسي

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

سلامت، شرط ضروری برای ایفای نقشهای اجتماعی است. فرد سالم، زمینهساز جامعهی سالم است و جامعهی سالم، عامل تداوم و بقای فرد سالم، و این دو در تعامل با یکدیگرند. تحقیق حاضر با هدف بررسی سلامت دانش آموزان انجام یافته است. در چارچوب نظری از نظریات مازلو، پارسونز، مککوایل، دورکیم و کییز استفاده شده است. این پژوهش، به روش پیمایشی به بررسی رابطهی دریافت اطلاعات جنسی زودرس و سلامت اجتماعی، در بین دانش آموزان شهر بیرجند، در سال تحصیلی94-93 پرداخته است. که تعداد 386نفر با روش نمونهگیری خوشهای چند مرحل های به عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این تحقیق پرسشنامههای استاندارد و محقق ساخته میباشند. با توجه به یافته-های تحقیق پاسخگویان از سلامت اجتماعی متوسطی برخوردارند. یافتههای پژوهش نشان میدهند که بین متغیرهای زمینه ای با سلامت اجتماعی رابطهای وجود ندارد. اما بین بازاندیشی اطلاعات جنسی، نگرش به اطلاعات جنسی، محتوای اطلاعات جنسی و منابع دریافت اطلاعات جنسی با سلامت اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد. تحلیل رگرسیون چند متغیره نشان می دهد که سه متغیر (بازاندیشی اطلاعات جنسی، منابع دریافت اطلاعات جنسی و نگرش به اطلاعات جنسی) در مجموع 10 درصد از تغییرات در متغیر وابسته سلامت اجتماعی را تبیین میکنند.

لینک کمکی