فایل word بررسي رابطه سرمايه اجتماعي و شادکامي در بين زنان و مردان شاغل در آموزش و پرورش مطالعه موردي شهر تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي رابطه سرمايه اجتماعي و شادکامي در بين زنان و مردان شاغل در آموزش و پرورش مطالعه موردي شهر تهران :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

این پژوهش به بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر میزان شادکامی شاغلین آموزش و پرورش شهر تهران میپردازد. شادمانی و نشاط به عنوان یکی از مهمترین نیازهای روانی بشر، به دلیل تاثیرات عمده ای که بر شکل گیری شخ صیت آدمی و در یک کلام مجموعه زندگیان سان دارد. همی شه ذهن ان سان را به خود م شغول کرده ا ست . تاثیر ابعاد مختلف سرمایه اجتماعی که شامل اعتماد، شبکه اجتماعی، حمایت اجتماعی، هنجارها میباشد را بر میزان شادکامی موردبررسی قرار میدهد. جامعه آماری کارکنان آموزش و پرورش شهر تهران طبق آمار سال 1389 تعداد آن 52996 نفر اعلام شده ا ست که 25 هزار نفر آنها زن و 27996 نفر آنها مرد میباشند . نمونه گیریاین تحقیق خوشه ای بوده که دادهها با استفاده از ابزار پرسشنامه و باشیوه مصاحبه جمعآوری شده است. تعداد نمونه این تحقیق 385 نفراست که در مناطق مختلف تهران (1 ،3 ،5 ،9 ،18 ،22 (مورد بررسی قرار گرفته ا ست . نتایج بد ست آمده ن شان میدهد که بین درآمد باشادکامی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین بین اعتماد، شبکه اجتماعی، حمایت اجتماعی و رضایت شغلی با میزان شادکامی رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد.

لینک کمکی