فایل word بررسي رابطه کيفيت خدمات و رضايت از زندگي با گرايش نوجوانان به شبکه هاي مجازي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي رابطه کيفيت خدمات و رضايت از زندگي با گرايش نوجوانان به شبکه هاي مجازي :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

در این پژوهش به بررسی رابطه کیفیت خدمات ورضایت از زندگی با گرایش نوجوانان 15 تا 18 ساله شهر نهاوند به شبکه های مجازی پرداختیم .پنابراین روش تحقیق حاضر از نوع پیمایشی است. جمعیتآماری در این تحقیق دانش آموزان پسر و دختر مقطع متوسطه مدارس شاهد در سطح شهرستان نهاوند می باشد، این رقم در سال 94-1393 تعداد512 دانش آموز است. در این پژوهش ازنمونهگیری تصادفی طبقهای استفاده شده است . نمونه پژوهش با توجه به جامعه (دانش آموزان مدارس شاهد شهرستان نهاوند به تعداد 512 نفر) تعداد 220 نفر می باشد که از این تعداد 120 نفر دختر و 100 نفر پسر می باشند. ابزار جمع آوری اطلاعات در این تحقیق، پرسشنامه بوده است. روایی آزمون توسط جمعی از اساتید مورد تأیید قرار گرفت و پایایی آن نیز با توزیع40 نمونه از پرسشنامهدر جامعه نمونه و از طریق آلفای کرونباخ 72/0 برآورد شدکه توسطنرم افزار SPSS محاسبه شد که از اعتبار نسبتا0 مناسبی برخوردار میباشد. در این پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته 21 سوالی استفاده شده است که با مولفه های مختلف تنظیم شده است. نتایج حاصل ازتجزیه و تحلیل داده ها نشان داد بین میزان خدمات و رضایت اززندگی باگرایش جوانان به ارتباطات مجازی رابطه معناداری وجود دارد.

لینک کمکی