فایل word بررسي رابطه ويژگي هاي فردي و عملکرد خانواده بر اعتياد به اينترنت دانشجويان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي رابطه ويژگي هاي فردي و عملکرد خانواده بر اعتياد به اينترنت دانشجويان :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

امروزه، اعتیاد به اینترنت به عنوان یک موضوع در حال ظهور درباره سلامت اجتماعی و روانی نوجوان و جوانان مطرح شده است. که این امر لزوم تجزیه و تحلیل در این مورد برای درک اثرات متقابل عواملایجاد کننده ان را ضروری کرده است×؟این مطالعه با هدف بررسی رابطه بین ویژگیهای فردی، عملکرد خانواده و اعتیاد به اینترنت در بین×268 دانشجوی دانشگاه پیام نورسیرج ان انجام شده است ×؟آزمودنی ها با استفاده از پرسشنامه اعتیاد به اینترنت به سه دسته (غیر معتاد به اینترنت، اعتیاد به اینترنت خفیف و شدید) تقسیم شدند. در این پژوهش تفاوت گروه ها در طبقه های مختلف با استفاده از آزمون تحلیل واریانس و ضریب همبستگی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. برای بررسی اثرات پیشی بینی کننده اعتیاد به اینترنت از رگرسیون لجستیک استفاده شد . گرداوری داده ها با استفاده از پرسشنامه اعتیاد به اینترنت چن، مقیاس سازگاری وانسجام خانواده، پرسشنامه ویژگی های شخصیت آیزینک انجام شد.نتایج نشان داد که در مقایسه با افراد غیر معتاد، افراد دارای اعتیاد بهاینترنت شدید دچار انسجام و سازگاری خانوادگی ضعیف، برونگراییپایین، روان رنجوری بالاتر و حوادث استرس زای بیشتری در زندگیهستند و افراد دارای اعتیاد به اینترنت خفیف دچار روان رنجوری بالا و سازگاری پایین تری بودند؟

لینک کمکی