فایل word بررسي رابطه ي بين وابستگي به رسانه هاي مجازي واشتياق تحصيلي در دانشجويان دانشگاه شهرکرد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي رابطه ي بين وابستگي به رسانه هاي مجازي واشتياق تحصيلي در دانشجويان دانشگاه شهرکرد :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

هدف مورد بررسی در مقاله ی حاضر بررسی رابطه ی بین میزان وابستگی به اینترنت با اشتیاق تحصیلی در دانشجویان دختروپسردانشگاه شهرکرداست. آیا بین میزان وابستگی به اینترنت با فرسودگی تحصیلی در دانشجویان دختروپسر رابطه وجود دارد؟ فرضیه ی مورد بررسی در مقاله ی حاضربدین شرح است: بین میزان وابستگی به اینترنت با فرسودگی تحصیلی رابطه وجود دارد. روش پژوهش حاضر توصیفی و ازنوع همبستگی است زیرا پژوهش به بررسی رابطه ی بین وابستگی به رسانه های مجازی یا اعتیاد به اینترنت واشتیاق تحصیلی در دانشجویان دانشگاه شهرکرد پرداخته است. جامعه ی آماری پژوهش شامل کلیه ی دانشجویان در حال تحصیل دانشگاه شهرکرد که در سال تحصیلی94-1393 مورد بررسی قرار گرفته اند.صد نفر از دانشجویان دوره ی کارشناسی وکارشناسی ارشد دانشگاه شهرکرد شامل پنجاه نفر دختر وپنجاه نفر پسرکه بصورت نمونه گیری دردسترس انتخاب شده اندبرای تجزیه وتحلیل داده ها در پژوهش حاضر از نرم افزار آماری SPSS و روش های آماری زیر استفاده گردید :استفاده از آمار توصیفی شامل میانگین ،انحراف معیار،جداول ونمودارها و نیز در بخش آمار استنباطی استفاده از ضریب همبستگی پیرسون.نتایج نشان میدهد،که اعتیاد به اینترنت دارای همبستگی منفی 368/0 با اشتیاق تحصیلی است.این ضریب همبستگی از لحاظ آماریمعنادار میباشد (01/0<p(؛ بنابراین فرضیه ی پژوهش مبنی بر وجود رابطه بین میزان وابستگی به اینترنت با اشتیاق تحصیلی تاییدمیشود. بنابراین برنامه ریزی های تحصیلی و آگاه سازی مسولین،خانواده ها ونیز دانشجویان در جهت کنترل این معضل و آموزش نحوه ی استفاده مناسب و بجا از امکانات مجازی ضروری مینماید.

لینک کمکی