فایل word بررسي سنجش تعاملات اجتماعي افراد حاضر در پارک بعثت شهر شيراز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي سنجش تعاملات اجتماعي افراد حاضر در پارک بعثت شهر شيراز :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي علوم اجتماعي و جامعه شناسي

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

امروزه فضاهای عمومی بخش مهمی از شهر و عنا صر جدایی ناپذیر مجتمع های زیستی و به خصوص کلان شهر محسوب می شود و در برآورده ساختن نیازهای اجتماعی و فردی مردم نقش اساسی و مهمیایفا می نمایند. فضای عمومی بستر مشترکی را که مردم فعالیت هایکارکردی و مرا سمی را که پیوند دهنده اع ضای جامعه ا ست، در آنانجام می دهند. پویایی، شادابی، تداوم و بقای یک شهر در گرو وجود یک سلسله اصول معین و مشخص شهرنشینی می باشد؛ که یکی از بااهمیت ترین این ا صول ایجاد و گ سترش ف ضای سبز منا سب ا ست . پارک بعثت شیراز نیز یکی از این ف ضاهای شهری ا ست که نقشپررنگی در تعاملات اجتماعی شهروندان داشته است. یافته هایتحقیق حا ضر ن شان می دهد که ا صول و معیارهای ف ضای عمومی نظیر اجتماع پذیری، عوامل بصری و زیباشناسانه، دسترسی و امنیت،در حد بالایی در پارک بعثت تحقق یافته است . لذا در این پژوهش به نقش ف ضاهای عمومی بر تعاملات اجتماعی افراد پرداخته می شود وبرای پا سخ به این مو ضوع با شیوه نمونه گیری ت صادفی ساده و در دسترس در قالب پرسش نامه محقق ساخته شده است.

لینک کمکی