فایل word بررسي عوامل دروني و بيروني خانواده بر بزهکاري نوجوانان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي عوامل دروني و بيروني خانواده بر بزهکاري نوجوانان :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

بزهکاری، سلامت جامعه و خانواده را تهدید میکند و سبب فروپاشی و نابسامانی خانواده و جامعه میگردد. لذا هدف اصلی این پژوهش شناخت تأثیر عوامل درونی و بیرونی خانواده بر بزهکاری نوجوانان موردمطالعه است. در حصول به این هدف از نظریه های کنترل اجتماعی هیرشی، ، همنشینیافتراقی ساترلند استفاده گردیده است. تا در تعیین علتها هم عوامل درونی و هم بیرونی مؤثر در بزهکاری رابه حساب آوریم.روش تحقیق پژوهش روش پیمایش و از نوع علی مقایسهای بوده و تکنیک پرسشنامه میباشد. نمونه گروه بزهکار، به دلیل محدود بودن جمعیت آماری بهصورت تمام شماری و شامل کلیه نوجوانان پسر 18-12 سالی است که در زمان انجام تحقیق در کانون اصلاح و تربیت شهر سنندج ساکن بودند که مجموعا0 48 نفر بود. نمونه غیربزهکار نیز بعد از همسان کردن با نمونه بزهکار به روش نمونهگیری خوشهای دومرحلهای انتخابشده که شامل دانش-آموزان پسر مدارس راهنمایی و دبیرستان شهر سنندج و با حجم 48نفر بود.تجزیهوتحلیل دادهها با برنامههای آماری spss و با استفاده از آمار توصیفی شامل فراوانی، درصد و آمار استنباطی t دو نمونه مستقل و رگرسیون لجستیک انجام شد. یافتههای تحقیق نشان داد که بین دو گروه بزهکار و غیربزهکار به لحاظ متغیرهای مستقل کنترل اجتماعی، همنشینی افتراقی با افراد بزهکار تفاوت معناداری وجود دارد .

لینک کمکی