فایل word بررسي عوامل فرهنگي پديده طلاق در بين مردم بلوچ شهرستان زاهدان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي عوامل فرهنگي پديده طلاق در بين مردم بلوچ شهرستان زاهدان :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي علوم اجتماعي و جامعه شناسي

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

آمارها نشان میدهد که سال به سال بر تعداد طلاقها افزوده میشود و خطر از هم پاشیدن خانواده، بر سر بسیاری از کانونهای خانوادگی سایه افکنده است. در کشور ما نیز عوامل متقاوت اجتماعی و فردی در بروز پدیده طلاق مداخله دارد . گرچه نقش عوامل مختلف بر اساس نظام فرهنگی- شخصیتی و ساختار روابط اجتماعی و الگوهای هنجاری در اجتماعات و ادوار گوناگون تفاوت های زیادی دارد اما تأکید بر مهمترین عوامل تأثیرگذار در شناخت زیرساختهای طلاق بسیار گرهگشا است. در این راستا پژوهش حاضر با هدف تعیی ن عوامل فرهنگی پدیده طلاق در بین مردم بلوچ شهرستان زاهدان از سال 94-1390 انجام گرفت. روش این پژوهش توصیفی - پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش ما تمامی مردان و زنان مطلقه و بلوچ شهرستان زاهدان به تعداد 500 نفر بود که از بین آنان با استفاده از فرمول کوکران 217 نفر به روش نمونه گیری تصادفی در دسترس انتخاب شد. به منظور جمعآوری دادهها از پرسشنامه محقق ساخته که شامل 20 سؤال بود استفاده گردید. جهت تجزیه و تحلیل دادهها از دو سطح توصیفی و استنباطی استفاده شد که در سطح توصیفی ازمیانگین، انحراف استاندارد، فراوانی، درصد و در سطح استنباطی برای بررسی رابطه بین متغیرها از همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شد. بررسی توصیفی داده ها حاکی از آن بود که بیشتر آزمودنیها زنان، در گروه سنی 30-20 سال، دارای مدرک دیپلم به پایین بودند و تحلیل استنباطی داده ها نشان داد که بین از دواج تحمیلی، ازدواجهای چندزنی با طلاق رابطه معناداری وجود دارد و بین ازدواج مبادلهای و ازدواج در سن پایین با طلاق رابطه منفی وجود دارد.

لینک کمکی