فایل word بررسي عوامل مؤثربرنگرش زنان فرهنگي شاغل در مدارس نسبت به اشتغال زنان شهرستان سبزوارسال 93

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي عوامل مؤثربرنگرش زنان فرهنگي شاغل در مدارس نسبت به اشتغال زنان شهرستان سبزوارسال 93 :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي علوم اجتماعي و جامعه شناسي

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

موضوع تحقیق حاضر، عوامل موثر بر نگرش زنان فرهنگی نسبت به اشتغال زنان می باشد. جامعه آماری مورد بررسی در این پژوهش، زنان فرهنگی مدارس شهرستان سبزوار (استان خر اسان رضوی) و حجم نمونه مورد مطالعه 200 نفر است. روش تحقیق پیمایشی و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه می باشد.هدف عمده این پژوهش بررسی رابطه عواملی چون رضایت شغلی، احساس امنیت، درآمد و رشد و پرورش شخصی (خود شکوفایی) با نگرش نسبت به اشتغال زنان می باشد که بدین منظور از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون تحلیل رگرسیون چندگانه جهت پردازش یک مدل پیشنهادی مناسب استفاده شده است.از تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیات از طریق آزمون های معنی داری، رابطه بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته سنجیده شد که سه فرضیه تایید گردید. به طوری که بین رضایت شغلی، احساس امنیت و خودشکوفایی با متغیر وابسته یعنی نگرش نسبت به اشتغال رابطه معنی داری وجود داشته است اما متغیر درآمد بر نگرش آنها نسبت به اشتغال تاثیری نداشته است. لذا فرضیات مربوط به این متغیر مورد تایید قرار نگرفت.

لینک کمکی