فایل word بررسي گذران اوقات فراغت و مصرف کالاهاي فرهنگي دانشجويان دانشگاه آزاد و پيام نورآباده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي گذران اوقات فراغت و مصرف کالاهاي فرهنگي دانشجويان دانشگاه آزاد و پيام نورآباده :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي علوم اجتماعي و جامعه شناسي

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

انجام این پژوهش برای تحقق دو هدف صورت گرفت: 1 -شناسایی الگوی گذران اوقات فراغت و مصرف کالای فرهنگی دانشجویان دانشگاه پیام نور و آزاد شهرستان آباده. 2 -بررسی تأثیر عواملی همچون جنسیت، گروه آموزشی، محل سکونت، محل تولد و ... بر اوقات فراغت و مصرف کالای فرهنگی. در این پژوهش بعد از بررسی نظرات گوناگون پیرامون موضو ع، به توزیع پرسشنامه بین دانشجویان پرداخته شد و با استفاده از نرم افزار آماری SPSS به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته و سپس با استفاده از آمارهای بدست آمده به تأیید و یا رد فرضیه های پژوهش پرداخته شد. نتایج: نتایج این پژوهش نشان می دهد که بین جنسیت و درآمد، استفاده از وسایل ارتباط جمعی، محل سکونت، دانشگاه محل تحصیل رابطه معناداری وجود دارد. اما شغل با میزان مصرف کالاهای فرهنگی ارتباط معناداری را نشان نداد در حالی که اشتغال می تواند بر نحوه گذران اوقات فراغت مؤثر باشد. محل تولد نیز با اوقات فرغت دارای رابطه نبودند در حالی که محل تولد می تواند بر مصرف کالاهای فرهنگی تأثیر گذار باشد و یک ارتباط معناداری با یکدیگر دارند.

لینک کمکی