فایل word بررسي مشارکت بانوان در فعاليتهاي انسان دوستانه اجتماعي مطالعه موردي اهداي خون داوطلبانه بانوان ورزشکار شهر تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي مشارکت بانوان در فعاليتهاي انسان دوستانه اجتماعي مطالعه موردي اهداي خون داوطلبانه بانوان ورزشکار شهر تهران :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي علوم اجتماعي و جامعه شناسي

تعداد صفحات :5

چکیده مقاله:

در جذب افراد برای مشارکت در امور اجتماعی و عام المنفعه، شناسایی عوامل انگیزشی آنها نقش اساسی دارد. این پژوهش با هدف شناخت میزان تاثیرگذاری باورهای سهگانه مدل رفتار برنامه ریزی شده بر تمایل به اهدای خون و در نتیجه یافتن راه های جذب مشارکت زنان در امور اجتماعی، در بین بانوان ورزشکار منطقه پنج شهر تهران انجام گردید. پژوهش حاضر توصیفی و همبستگی بوده و با روش نمونه گیری غیراحتمالیسهمیهای، تعداد 385 نفر از بانوان ورزشکار منطقه پنج شهر تهران انتخاب شده اند . داده ها توسط پرسشنامه ای مبتنی بر نظریه رفتار برنامهریزی شده جمع آوری و با نرم افزار لیزرل، شاخص های آماری تی و خی دو تحلیل مسیر وبرازش مدل انجام شده است. یافته ها نشان میدهد که 15 درصد ازبانوان ورزشکار شهر تهران در امر اجتماعی اهدای خون، حداقل یکبارشرکت نمودهاند. ضریب معناداری بین نگرش رفتاری و تمایل رفتاری در الگوی رفتار برنامهریزی شده برابر 32/5 ،ضریب معناداری بین هنجارهای ذهنی و تمایل رفتاری برابر با 47/8 بدست آمد . ضریب معناداری بین درک از کنترل رفتار و تمایل رفتاری نیز برابر با 25/3بود. طبق نتایج، تاثیر هنجار ذهنی بر تمایل بانوان ورزشکار بیشتر از نگرش به رفتار است. باور رفتاری، هنجاری و کنترل، بر مشارکت بانوان در امور اجتماعی و تمایل آنها در اهدای خون تاثیر داشته و باور هنجاری دارای تاثیر بالاتری است. بنابراین تقویت این باور از طریق ابزار و رسانه های تبلیغاتی برای ایجاد یک ارزش اجتماعی به نام «اهدای خون» می تواند شیوه ی مناسبی جهت جذب بیشتر مشارکت بانوان باشد.

لینک کمکی