فایل word بررسي تاثير فرهنگ سازماني بانک ملي مرکزي شهرستان نوشهربر بهره وري کارکنان آن بانک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي تاثير فرهنگ سازماني بانک ملي مرکزي شهرستان نوشهربر بهره وري کارکنان آن بانک :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي مديريت و علوم اجتماعي

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

هدف اصلی از انجام این تحقیق شناسایی ابعاد و شاخص های مؤثر فرهنگ سازمانی در بهره وری کارکنان بانک ملی شهرستان نوشهر می باشد. بدین منظور، از مدل دنیسون که مدلی نسبتاً جدید و کامل است استفاده شده است. این مدل دارای چهار بعد اصلی انطباق پذیری، درگیر شدن در کار، رسالت و سازگاری می باشد که برای ارزیابی هر بعد اصلی سه شاخص تعریف شده است. داده های مربوط به مؤلفه های فرهنگ سازمانی به صورت پیمایشی توسط پرسشنامه از اعضای بانک ملی جمع آوری گردیده است. برای تحلیل پرسشنامه ابتدا جدول آماره های توصیفی نظرات را به دست آورده و سپس بین هر یک از ابعاد مدل فرهنگ سازمانی بر ابعاد نمونه بهره وری، مدل رگرسیونی چندگانه تعیین گردیده است. با استفاده از نرم افزار لیزرل و با انجام آزمون فرضیات مشخص گردید که فرهنگ سازمانی موجود در بانک مرکزی در بهره وری کارکنان آن بانک موثر است. با بررسیتأثیر ابعاد فرهنگ سازمانی در بهره وری کارکنان، علاوه بر موثر بودن بعدهای درگیر شدن در کار، سازگاری، انطباق پذیری و رسالت در بهره وری کارکنان بانک مورد مطالعه، بعد انطباق پذیری از بیشترین همبستگی با بهره وری کارکنان برخوردار است و بعد رسالت بیشترین مطلوبیت بین ابعاد در میزان تأثیرگذاری بر بهره وری کارکنان را دارا می باشد.

لینک کمکی