فایل word بررسي تاثير کيفيت خدمات الکترونيکي بر رضايت و تمايل مشتريان به انتخابخدمات بانکداري الکترونيک (مطالعه موردي: مشتريان بانک کشاورزي استان مازندران)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي تاثير کيفيت خدمات الکترونيکي بر رضايت و تمايل مشتريان به انتخابخدمات بانکداري الکترونيک (مطالعه موردي: مشتريان بانک کشاورزي استان مازندران) :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي مديريت و علوم اجتماعي

تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

هدف از این تحقیق بررسی تاثیر کیفیت خدمات الکترونیکی بر رضایت و تمایل مشتریان به انتخاب خدمات بانکداری الکترونیک بانک کشاورزی استان مازندران می باشد، فرضیه های اصلی این تحقیق عبارت است از: کیفیت خدمات وب بر رضایت مشتریان و تمایل مشتریان بانک کشاورزی استان مازندران تاثیر معناداری دارد و همچنین رضایت مشتریان برتمایل مشتریان بانک کشاورزی استان مازندران تاثیر معناداری دارد .محقق به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای، 384 پرسشنامه تحقیق خود را توزیع نمود. پرسشنامه بکارگرفته شده در این تحقیق که اقتباسی از پرسشنامه گادوین است دارای روایی سازه و محتوا می باشد. همچنین پایایی پرسشنامه 0/83 می باشد. نتایج این تحقیق نشان داد که کیفیت خدمات وب بر رضایت و تمایل مشتریان بانک کشاورزی استان مازندران تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین رضایت مشتریان بر تمایل مشتریان تاثیر معناداری دارد. بعلاوه مهارتهای استفاده از رایانه بر کاربری آسان از خدمات بانکداری الکترونیک تاثیر معناداری دارد؛ اما ریسک ادراک شده بر کیفیت خدمات وب و رضایت مشتریان تاثیر معناداری ندارد. ایندر حالی است که ریسک ادراک شده بر تمایل مشتریان تاثیر منفی معناداری دارد. کاربری آسان و محتوای وب سایت نیز بر کیفیت خدمات وب از دیدگاه مشتریان بانک کشاورزی استان مازندران تاثیر معناداری دارد.

لینک کمکی