فایل word بررسي تاثير نقش مديريت استعداد بر تامين و حفظ منابع انساني مستعد درشرکت برق منطقه اي خوزستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي تاثير نقش مديريت استعداد بر تامين و حفظ منابع انساني مستعد درشرکت برق منطقه اي خوزستان :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

پژهش حاضر به بررسی تاثیر نقش مدیریت استعداد بر تامین و حفظ منابع انسانی مستعد در شرکت برق منطقه ای خوزستان از دیدگاه مدیران، در سال 1394 می پردازد ، به این منظور یک فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی تعریف گردید. به منظور آزمون فرضیه ها نیز پرسشنامه 20 سوالی طراحی گردیده. سوالات پرسشنامه با یک طیف 5 نقطه ای لیکرت تنظیم و با روش آلفای کرونباخ ، تنصیف ، ضریب پایایی 0.905 تعیین گردید.. جامعه آماری این تحقیق را 240 نفر از مدیران شرکت برق منطقه ای خوزستان تشکیل می دهند. و از این جامعه نمونه ای 140 نفری با استفاده از جدول کرجسی مورگان انتخاب شده برای تجزیه و – تحلیل داده ها از آزمون کولموگراف ، اسمیرنوف ، ، تی تک نمونه ای ، ،با استفاده از نرم افزار spss تجزیه تحلیل شده است. نتایج این تحقیق نشان داد. در سطح معنی داری 0/05 می توان ادعا نمود که اجرای نقش مدیریت استعداد بر تامین و حفظ منابع انسانی مستعد در شرکت برق منطقه ای خوزستان از دیدگاه مدیران تاثیر معنی داری وجود دارد. همچنین یافته های اصلی و فرعی این تحقیق مورد تائید واقع شده اند

لینک کمکی