فایل word بررسي تأثير اعتبار برند و کيفيت ادراک شده بر وفاداري مشتريان و نقش تعديلگرکشور مبدأ(مطالعه موردي بازار خوردرو هاي داخلي و خارجي در سطح شهر ساري)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي تأثير اعتبار برند و کيفيت ادراک شده بر وفاداري مشتريان و نقش تعديلگرکشور مبدأ(مطالعه موردي بازار خوردرو هاي داخلي و خارجي در سطح شهر ساري) :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي مديريت و علوم اجتماعي

تعداد صفحات :25

چکیده مقاله:

در نگاه مدیران و بازاریابان حوزه برند ،مولفه هایی همچون هویت برند ،شخصیت برند ،اعتبار برند و از این دست از اهمیت ویژه ای برخوردار است.در زمانی که موقعیت های رقابتی و شرایط حاکم بر بازار با تغییرات سریعی مواجه است و شرکت ها برنامه های جذب و حفظ مشتریان تجاری را به عنوان مهترین برنامه های خود در نظر دارند.شرکت های فعال در حوزه خودرو نیز به منظور اطمینان از تداوم وفاداری مشتریان و افزایش اعتبار برند شان در پی اجرای استراتژی هایی هستند که به طور پیوسته روابط خود را با مشتریان بهبود دهند.پژوهش حاضر با توجه به هدف کاربردی و از نظر گردآوری داده ها جزء پژوهش های توصیفی از نوع همبستگی و به طور مشخص مدل یابی معادلات ساختاری است.جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه دارندگان خودرو های داخلی و خارجی در شهرستان ساری می باشد و برای جمع آوری داده ها 390 پرسشنامه توزیع شد،اطلاعات جمعآوری شده از طریق نرم افزارهای SPSS22 و Smart PLS 2 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج بدست آمده حاکی از آنند که کیفیت ادراک شده بر اعتبار برند و وفاداری مشتریان تاثیر مثبت و معناداری دارد ولی اعتبار برند بر وفاداری مشتریان تاثیری ندارد.همچنین اثر متغییر کشور مبدأ به عنوان عامل تعدیگر بر رابطه ی بین کیفیت ادراک شده و اعتبار برند،اعتبار برند و وفاداری مشتریان سنجیده شد که حاکی از اثر مثبت این متغییر بر این روابط بوده است.

لینک کمکی