فایل word بررسي تأثير برنامه هاي ماهواره اي برتغيير ارزشهاي اجتماعيدر بين شهروندان شهر جديد پرند

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي تأثير برنامه هاي ماهواره اي برتغيير ارزشهاي اجتماعيدر بين شهروندان شهر جديد پرند :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

پژوهش با هدف بررسی تأثیر برنامه های ماهواره ای بر تغییر ارزشهای اجتماعی در بین شهروندان شهر جدید پرند انجام پذیرفت. روش تحقیق توصیفی پیمایشی ازنوع زمینه یابی می باشد که از نظر هدف کاربردی می باشدجامعه آماری پژوهش حاضر را 119738 نفر از شهروندان شهر جدید پرند تشکیل داده اند.که براساس جدول نمونه گیری استانداردکوهن وهمکاران 2001 وهمچنین کرجسی و مورگان 1970 و 384 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند.برای دسترسی به نمونه در این تحقیق از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای استفاده شده است.برای گرد آوری اطلاعات درپژوهش حاضرازروش هایکتابخانه ای و پرسشنامه ای استفاده گردید.ابزار گردآوری اطلاعات از روایی لازم برخوردار است، آلفای کرانباخ در این پژوهش برابر با 0/82 برای پرسشنامه بوده است. که بیانگر آنست سوالات پرسشنامه از هماهنگی درونی برخوردار بوده و پرسشنامه پایاست. در این پژوهش ، جهت تجزیه وتحلیل داده ها و مشاهدات از شیوه های آمار توصیفی جهت تحلیل توصیفی داده ها وآمار استنباطی که در بخش استنباطی به منظور آزمون فرضیات تحقیق از آزمون تک نمونه ای و آزمون فریدمن استفاده شده است.درنهایت در بررسی فرضیه های تحقیق نتایج ذیل حاصل شده است: برنامه های ماهواره ای برارزش های اجتماعی ، ارزش های اقتصادی ،ارزش های دینی، ارزش های علمی، ارزش های فرهنگی شهروندان شهر جدید پرند تاثیرگذار بوده است.نتایج تحقیق نشان داد که ارزشهای اجتماعی شهروندان شهر جدید پرند از دیدگاه تحقیق حاضر به ترتیب زیر است:ارزش های اقتصادی رتبه اول با میانگین 3.81 ارزش های فرهنگی رتبه دوم با میانگین 3.59 ،ارزش های علمی رتبه سوم با میانگین 3.46 ارزش های سیاسی رتبه چهارم با میانگین 3.25 ارزش های اجتماعی رتبه پنجم با میانگین 3.11 ارزشهای دینی رتبه ششم با میانگین 2.99

لینک کمکی