فایل word بررسي تأثير زيرسيستم هاي مديريت منابع انساني بر رضايت شغلي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي تأثير زيرسيستم هاي مديريت منابع انساني بر رضايت شغلي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي مديريت و علوم اجتماعي

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

در پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین زیر سیستم های مدیریت منابع انسانی و رضایت شغلی در موسسه اعتباری آرمان استان گلستان پرداخته شده است. جامعه آماری این تحقیق ،کلیه کارکنان موسسه مالی و اعتباری آرمان استان گلستان به تعداد 300 نفر می باشند .با توجه به جدول کرجسی و مورگان حجم نمونه 169 نفر تعیین شد و روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای می باشد.جهت جمع آوری داده ها ، از پرسشنامه استاندارد مدیریت منابع انسانی رابینز و پرسشنامه استاندارد رضایت شغلی مینوسوتامی استفاده شده است. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و ازنظر روش، توصیفی پیمایشی و از نوع - همبستگی می باشد.برای تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات، در سطح آمار توصیفی از شاخص هایی نظیرفراوانی و درصد و رسم جداول و نمودارها و در سطح آمار استنباطی ازآزمون معادلات ساختاری با نرم افزار لیزرل استفاده شده است و نتایج حاصل از تحقیق به شرح زیر می باشد: بین توسعه منابع انسانی و رضایت شغلی کارکنان رابطه معنی داری وجود دارد. بین نگهداری و رضایت شغلی کارکنان رابطه معنی داری وجود دارد. بین جبران خدمت و رضایت شغلی کارکنان رابطه معنی داری وجود دارد

لینک کمکی