فایل word بررسي تأثير فرهنگ سازمان بر مهارتهاي ارتباطي کارکنان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي تأثير فرهنگ سازمان بر مهارتهاي ارتباطي کارکنان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي مديريت و علوم اجتماعي

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

هدف اصلی این پژوهش یافتن پاسخی برای این مسئله است که فرهنگ سازمانی چه تأثیری بر مهارتهای ارتباطی کارکنان دارد. در این پژوهش متغیر توانمندسازی کارکنا به عنوا متغیر واسطه در نظر گرفته شد. پس از بررسری پژوهشهای انجام شده داخل و خارج از کشور، در زمینه فرهنگ سازمانی و ارتبایات، متغیرهای مدل پژوهش تعیین شد. با بررسی متغیرها،مشخص شد که مهارتهای ارتبایی به عنوا یکی از مؤلفههای ارتباطات دارای سه بعد مهارتهای شنودی، کلامی و بازخوردی است. و فرهنگ سازمانی بر مهارتهای ارتبایی تأثیرگذار است. ضمن اینکه براساس بررسیهای انجام شده، مشخص شد که توانمندسازی کارکنان رابطه ایجاد شده بین فرهنگ و مهارتهای ارتباطی را هم تحت تأثیر قرار میدهد. در ادامه با مطالعهپیشینه پژوهشهای صورت گرفته مد مفهومی طراحی شده، که نحوه ارتباط این عناصر نشان میدهد.

لینک کمکی