فایل word بررسي تأثير محيط هاي سازمان بر مزيت رقابتي صادرات سازگار با محيط زيست

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي تأثير محيط هاي سازمان بر مزيت رقابتي صادرات سازگار با محيط زيست :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :25

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر به دنبال شفاف سازی یک امر مهم اما تقریبا مجهول در موضوع راهبرد، محیط زیست و جریان های ادبیات مرتبط با تجارت بین المللی در نظر گرفته شده است و با بررسی تاثیر محیط داخلی سازمان با متغییر های حساسیت های سبز مدیران ارشد و فرهنگ سبز سازمانی و محیط خارجی سازمان با متغییرهای نگرانی های عمومی زیست محیطی و شدت رقابت خارجی بر مزیت رقابتی تمایز محصول صادرات و مزیت رقابتی رهبری هزینه می پردازد. روش پژوهش حاضر ، پیمایشی توصیفی و ابزار –گردآوری داده ها، پرسشنامه است.جامعه آماری این پژوهش، کارشناسان بخش صادراتی شرکت های دارویی در سطح شهر تهران می باشند. روش نمونه گیری این پژوهش، طبقه ای ، وتصادفی ساده است و حجم نمونه بر اساس فرمول جامعه محدود کوکران تعداد 175 نفر تعیین شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از بسته نرم افزاری SPSS نسخه 20 و بسته نرم افزاری SmartPLS نسخه 0.2 استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که سطح بالای نگرانی عمومی در مورد موضوعات و مسائل زیست محیطی در بازار خارجی ، حساسیت مدیریت ارشد به مسائل سبز و وجود فرهنگ سبز در سازمان بر اتخاذ راهبرد تجاری سازگار با محیط زیست تاثیر دارند. تأثیر شدت رقابت بالا در بازار خارجی بر اتخاذراهبرد تجاری سازگار با محیط زیست نیزتأیید نمی شود.

لینک کمکی