فایل word بررسي تحليلي عوامل رشد و توسعه اقتصادي ايران و تدوين استراتژي هاي رشد وتوسعه اقتصادي در شرايط کنوني منطقه و جهان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي تحليلي عوامل رشد و توسعه اقتصادي ايران و تدوين استراتژي هاي رشد وتوسعه اقتصادي در شرايط کنوني منطقه و جهان :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

رشد و توسعه در بخشهای مختلف اقتصادی میتواند نمایانگر چشم انداز کلی اقتصاد یک کشور باشد. کشورهای در حال توسعه از جمله ایران میتوانند با آینده نگری و داشتن برنامه ریزی صحیح و با نگرشی سیستمی از فرصت ها برای توسعه سریعتر اقتصادی استفاده نمایند. در این مقاله به بررسی عوامل تحقق توسعه اجتماعی و اقتصادی در قالب یک مدل SWOT پرداخته شده است. بدین منظور فقط 5 استراتژی به عنوان راهبردهای مختلف برای برون رفت از وضعیت فعلی جامعه و تحقق توسعه اجتماعی و اقتصادی مورد نظر مطرح گردیده است. البته استراتژی های بسیار مهمی نظیر خروج از رکود همزمان با مهار تورم، کاهش وابستگی به درآمد نفت، جایگزینی درآمدهای جاری به جای نفت مانند مالیات ودرآمدهای ترانزیتی و نیز کاهش خروج نخبگان و فرار سرمایه، که در این مقاله مستقیما مورد اشاره نبوده است، به خودی خود محقق نمی گردد و در صورت اجرای موفق 5 استراتژی برشمرده به این موارد نیز دست پیدا خواهیم کرد. ضمن اینکه باید توجه داشته باشیم که تحلیل SWOT قبل از توافق هسته ای به استراتژی های WT یعنی تدافعی منجر می گردیده است، این در حالیست که برای شرایط اجتماعی و اقتصادی پس از برجام هسته ای، نتایج تحلیلی این مقاله به استراتژی های WO یعنی رویکرد استراتژی تغییر (حافظه کارانه) منجر گردیده است. در نهایت تاکید می گردد استراتژی های توسعه کشور علی القاعده شامل بخش های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، نظامی، سیاسی، بین المللی و... می باشد.لذا ضروریست برنامه ریزی استراتژیکی برای کلیه بخش های مذکور در یک مدل کلی تر و در ارتباط با اهداف کلی توسعه کشور تدوین گردد و هر سه قوه نیز در اجرای آن اهتمام ورزند

لینک کمکی