فایل word بررسي جرم شناختي عوامل موثر بر قاچاق کالا در مرز مهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي جرم شناختي عوامل موثر بر قاچاق کالا در مرز مهران :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

شناسایی ماهیت پدیده قاچاق کالا، تحلیل بسترها و زمینه های شیوع فعل یاد دشه و تبیین راهکارهای کنترلی این موضوع همواره مورد توجه دست اندرکاران و اندیشمندان داخلی و خارجی بوده است اما کمتر به بررسی جرم شناختی ای پدیده شوم پرداخته شده مطابق ماده 57 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1392 قاچاق کالا و از از مصادیق جرائم اقتصادی محسوب می شود پژوهش حاضر با هدف فایل word بررسي جرم شناختي عوامل موثر بر قاچاق کالا در مرز مهران انجام شده است نوع پژوهش کاربردی و و به روش توصیفی پیمایشی اجرا شده است . با توجه به گستردگی جامعه آماری با روش نمونه گیری تصادفی و به تناسب حجم جامعه ی اماری مورد بررسی قرار گرفته پرسشنامه ی تحقیق در بین انها توزیع شد. در این پژوهش برای جمع آوری داده هاز ابزار پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است پایایی این پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ 0/86 درصد گزارش شدهاست در این مقاله سعی شده است تا عوامل و متغیرهای مختلفی که بر گسترش وتوسعه ی پدیده ی قاچاق در مرز مهران موثر می باشند مورد بررسی قرار گرفته و با مرور نظریات ارائه شده و با مرور نظریات ارائه شده در خصوص قاچاق و توجه به عوامل اثرگذار در تنسرش پدیده ی قاچاق در پایان به ارائه ی راهکار عملی جهت کاهش کنترل و پیگشیری از پدیده ی قاچاق در شهر مرزی و مهران خواهیم پرداخت.

لینک کمکی