فایل word بررسي رابطه ارتباطات الکترونيکي و نقش کارآفريني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي رابطه ارتباطات الکترونيکي و نقش کارآفريني :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي مديريت و علوم اجتماعي

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

تحولات سریع و شتابان اجتماعی، اقتصادی وفرهنگی و پیچیدگی ها و رقابتی شدن اقتصاد جوامع، چالشها و مشکلات ناشی از توزیع ناعادلانه درآمد، کیفیت نامطلوب زندگی برخی گره های انسانی زمینه ای را فراهم کرده تا امروز انسان کارآفرین به عنوان راه حل اصلی مشکلات یاد شده و منبع نامحدود توسعه مورد توجه قرار گرفته و ایجاد رفتار و روحیه ای کارآفرینی در میان شهروندان مورد تاکید قرار بگیرد تحقیق حاضر از منظر هدف کاربردی پیمایشی و توصیفی از نوع همبستگی می باشد جامعه آماری متشکل از کارآفرینان شهر نورآباد می باشند و تعداد نمونه برگرفته از جدول مورگان 106 نفر تعیین گردید و تجزیه و تحلیل آماری صورت گرفته در تحقیق حاضر با استفاده از نرم افزار SPSS و روش همبستیگی پیرسون و رگرسیون چندگانه می باشد و با توجه به نتایج بدست آمده هر سه بعد در نظر گرفته شده در تحقیق مورد تایید قرار گرفتند.

لینک کمکی