فایل word بررسي فرهنگ سازي پتروشيمي رازي به روش دنيسون

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي فرهنگ سازي پتروشيمي رازي به روش دنيسون :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي مديريت و علوم اجتماعي

تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

این پژوهش ضمن معرفی شرکت پتروشیمی رازی و مدل دنیسون بعنوان الگوی سنجش فرهنگ سازمانی، با هدف شناخت فرهنگ کلان سازمانی این شرکت و مقایسه ابعاد مختلف آن بر طبق الگوی دنیسون که مدلی به نسبت جدیدتر و کامل تر است ارائه میشود. این مدل که توسط آقای دانیل دنیسون و در پی مطالعات فراوان ایشان طراحی شده است، فرهنگ سازمانی رابر اساس 4 بعد درگیر شدن در کار، سازگاری، انطباق پذیری و ماموریت یا رسالت مورد ارزیابی قرار می دهد . برای ارزیابی هر یک از ابعاد چهارگانه مذکور، سه شاخص تعریف شده است . دیگر اهداف فرعی این تحقیق ،ترسیم نمودار فرهنگ کلان سازمانی و آگاهی از قوت و ضعفهای فرهنگی سازمان از طریق مشخص نمودن درصد وجود زیر شاخصهای فرهنگ کلان سازمان میباشد. این تحقیق بر حسب هدف ، کاربردی و از منظر نحوه گردآوری داده ها و تحلیل نتایج از نوع توصیفی – پیمایشی میباشد . تحقیق توصیفی همانگونه که از نامش می توان دریافت ، توصیف عینی ، واقعی و منظم حوادث ، رویدادها و موضوعات مختلف است . هر گاه مطالعات به گردآوری اطلاعات درباره مردم و نحوه تفکرشان محدود باشد و از آنان درباره خودشان و دیگران سئوال شود به تحقیق پیمایشی خوانده می شود. ابزار مورد استفاده برای کسب اطلاعات،پرسشنامه میباشد که بمنظور تحلیل نتایج با اطمینان از روایی و پایایی آزمون،از نرم افزار spss برای تحلیل آن استفاده گردیده است. جامعه آماری این تحقیق کلیه کارکنان شاغل در بخشها و پست های مختلف شرکت پتروشیمی رازی است که تعداد کل آن(براساس آمار Sep 2012) 979 نفر می باشد.

لینک کمکی