فایل word بررسي مدلها و فعاليتهاي مديريت استعداد و ارائه مدل استراتژيک استعداد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي مدلها و فعاليتهاي مديريت استعداد و ارائه مدل استراتژيک استعداد :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

این گزاره که منابع انسانی مهم ترین مزیت رقابتی و سرمایه سازمانی است در حال حاضر تبدیل به نوعی اصل مسلم و بدیهی شده است . هر مدیر و یا متخصصی دریافته که دستیابی به عملکرد مطلوب و نیل به ستاده های ارزشمند وابسته به در اختیار داشتن افرادی است که از توانمندی تفکر، ایده پردازی و حل مساله برخوردار باشند . اهمیت این مطلب در شرایطی که سازمان با محیطی متالطم و بسیار رقابتی مواجه باشد دوچندان می شود. در چنین شرایطی یک سازمان مطلوب، سازمانی است که برای کارکنان ،فرصت هایی فراهم نماید تا استعدادهای بالقوه ی خود را شکوفا ساخته و توانایی های خود را به حد کمال برسانند .به عبارت دیگر استعدادهای افراد به خوبی شناسایی شده و بستر مناسب برای استفاده صحیح از این استعدادها بهوجود آید .به صورتی که افراد به ماندن در سازمان دلگرم شده و میزان وفاداری آنان افزایش یابد. از اینرو طراحی فرایند جامعی از مدیریت استعداد به منظور درک نقش استراتژیک منابع انسانی و تلاش برای جذب، نگهداشت و بهسازی منابع انسانی برتر یکی از الزامات اصلی و اساسی است. با توجه به اهمیت استراتژی مدیریت استعداد در سازمان، در این مقاله سعی شده است مدلی کاربردی ارائه گردد که در نهایت به کسب مزیت رقابتی و بهره وری سازمانی منجر شود .

لینک کمکی