فایل word بررسي ميزان آگاهي و نگرش مديران بيمارستاني دانشکده علوم پزشکي ايرانشهرنسبت به برنامه ريزي استراتژيک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي ميزان آگاهي و نگرش مديران بيمارستاني دانشکده علوم پزشکي ايرانشهرنسبت به برنامه ريزي استراتژيک :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي مديريت و علوم اجتماعي

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

مقدمه: برنامهریزی استراتژیک می تواند باعث موفقیت سیستمهای سازمان در رقابت با سایر سازمانها گردد، لذا هدف از این مطالعه بررسی میزان آگاهی و نگرش مدیران حوزه دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر نسبت به برنامه ریزی استراتژیک می باشد. روش کار: این پژوهش مطاعله ی توصیفی - مقطعی می باشد که با حجم نمونه 91 نفر از مدیران دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر انجام گردید. داده ها با استفاده از ابزار پرسشنامه ای که روایی و پایایی آن تایید شده بود، جمع آوری و سپس توسط نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های نشان داد که میانگین آگاهی از برنامه استراتژیک در بین مدیران در سطح متوسط و نگرش مدیران نسبت به برنامه استراتژیک در سطح پایین تر قرار داشت همچنین اطلاعات بدست آمده از یافته ها نشان دهنده این بودکه مدیران زن نسبت به مدیران مرد ازنگرش بهتری برخوردار بوده و میزان آگاهی مدیران هم از برنامه استراتژیک با مدرک تحصیفی افرا دارای رابطه معناداری بود. با توجه به نتایج فوق می طلبد که جهت بالا بردن اگاهی و همچنین تغییر نگرش مثبت مدیران نسبت به برنامه استراتژیک برنامه های اموزشی مدون و اصولی جهت نیل و رسیدن به این هدف بیش از پیش مدنظر قرار گیرد.

لینک کمکی